FrieslandWonderland
NederlandsFriesDuitsEngels

Dorpen in Friesland waarvan de naam begint met een H

Er zijn meer dan vierhonderd dorpen in Friesland te vinden, van groot tot klein. Drachten is zondermeer de grootste. Leons wellicht het kleinste met haar kerk, woonhuis en boerderij. Allemaal hebben ze hun eigen interessante verhaal en ontstaansgeschiedenis. Hieronder zetten we dit voor u op een rij.

Om een bepaald dorp te vinden klikt u op de bijbehorende beginletter. Binnenkort voegen we meer zoekmogelijkheden toe aan deze pagina.

Beginletters:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(Klik hier voor de traditionele dorpen en stedenlijst)

© FrieslandWonderland

Hallum

Hallum is een radiaal terpdorp dat enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling op een kwelderrug is ontstaan. In de 11de eeuw is de zeedijk die ten noorden van de Ferwerderadeelster dorpen werd op...

lees meer

© FrieslandWonderland

Hantum

Hantum is een karakteristiek terpdorp dat enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling is ontstaan op een kwelderwal en geleidelijk tot flinke hoogte is opgeworpen. Het komt in het midden van de 10...

lees meer

© FrieslandWonderland

Hantumeruitburen

Hantumeruitburen is administratief een dorp, maar er heeft zich volstrekt geen komvorming voorgedaan. Er is nooit een kerk geweest en de kinderen waren voor het onderwijs ook aangewezen op omliggende ...

lees meer

© FrieslandWonderland

Hantumhuizen

Hantumhuizen bestaat uit een dorpskom, de buurtschap Hantumerhoeke en verspreid liggende solitaire woningen en (woon)boerderijen. In totaal heeft Hantumhuizen ca. 225 inwoners.

In de kom bevindt zi...

lees meer

© Marica van der Meer

Harich

Harichster folksliet op de wize fan 'Daisy Bell' fan Harry Dacre.

Harich, Harich, plakje op’t Fryske sân
Harich, Harich, paerel fan Gaesterlân
Te midden fan bosk en hei...

lees meer

© Hendrik van Kampen

Harkema

Harkema is een jong en in de jongste tijd sterk gegroeid streekdorp met een verleden als heidedorp. Harkema kent allerlei varianten aan namen: vroeger was het Harkema Opeinde, maar om verwarring te vo...

lees meer

© FrieslandWonderland

Harlingen

Volgens velen is Harlingen de mooiste van de Friese Elfsteden. Over smaak valt natuurlijk niet te twisten, maar Harlingen heeft in elk geval iets wat de andere tien niet hebben: de unieke sfeer van ee...

lees meer

© FrieslandWonderland

Hartwerd

Het honderdveertig inwoners tellende Hartwerd kent een woelige geschiedenis. Een historie waarin de bloei en vernietiging van twee kloosters een belangrijke rol speelde. De eens zo religieuze plaats m...

lees meer

© FrieslandWonderland

Haskerdijken

Haskerdijken (Haskerdiken) en Nieuwebrug (Nijbrêge) zijn zogenaamde tweelingdorpen: ze liggen tegen elkaar aan. De dorpen liggen iets ten noorden van Heerenveen aan de Heeresloot. In 1231 werd in Has...

lees meer

© FrieslandWonderland

Haskerhorne

Haskerhorne ligt even ten zuidoosten van Joure, in de hoek van de A6 en de A7. Dit dorp heeft zijn naam te danken aan het feit dat het in de hoek (horne) van Haskerland lag. Eeuwen terug was dit één...

lees meer

© Hendrik van Kampen

Haulerwijk

Haulerwijk is een karakteristiek en naar verhouding oud veenkoloniedorp, een streekdorp langs de Compagnonsvaart, de Haulerwijkstervaart en Kromme Elleboogvaart. De vaart werd in 1756 door de Drachtst...

lees meer

© FrieslandWonderland

Heeg

Vanuit de boot zo het terras op!
Leg uw boot aan in het centrum van Heeg en stap zo een van de gezellige terrasjes op! Heeg ligt midden in het merengebied van Zuidwest Fryslân. Vlak land, ...

lees meer

© FrieslandWonderland

Heerenveen

Heerenveen is een plaats die ontstaan is uit een streekdorp van verveners. Heerenveen, zo staat in de Tegenwoordige Staat van Friesland (1788) ‘is haare opkomst alleen verschuldigd aan de turfgraave...

lees meer

© Hendrik van Kampen

Hegebeintum

Al voor de jaartelling wierpen de Friezen heuvels op om de voeten droog te houden. De terp van Hogebeintum is de hoogste van Nederland (8,8 meter). In deze terp zijn allerlei bijzondere voorwerpen gev...

lees meer

© Hendrik van Kampen

Heidenskip It

De geleerden zijn het er niet over eens: is It Heidenskip nu een dorp of een buurtschap van Workum? Of een polder met hier en daar een woning en Brandeburen als woonkern? Wat de benaming ook is, It He...

lees meer

© Hendrik van Kampen

Hemelum

Hemelum is een klein en dynamisch dorp. Het dorp ligt prachtig in het glooiende landschap van Gaasterland. In het Noorden grenst het dorp aan de Morra, één van de oudste meren van Friesland. Aan de ...

lees meer

© FrieslandWonderland

Hempens

In het midden van de 19de eeuw meldde het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa dat tot het dorp Hempens voorheen ook Zuiderburen behoorde, maar dat de vijf huizen allemaal waren gesloopt. Nu is ...

lees meer

© FrieslandWonderland

Hemrik

Het kleine, sfeervolle dorpje Hemrik ligt in het zuiden van de gemeente Opsterland. In en rond het dorp staan verschillende historische gebouwen, zoals de boerderij Himrikerpaed 1 en 4, de prachtige w...

lees meer

© Hendrik van Kampen

Herbaijum

Herbaijum is een klein terpdorp ten westen van de Slachte. De kern met kerk ligt ten noorden van de voormalige rijksweg Leeuwarden- Harlingen die vroeger erg veel verkeersoverlast bracht.

Hier ston...

lees meer

© FrieslandWonderland

Hiaure

Hiaure is een klein terpdorp waarvan de ontstaansgeschiedenis nog onduidelijk is. De terp kan al dateren van voor het begin van de jaartelling omdat het op oude kaarten een radiale terp lijkt die verg...

lees meer

© Hendrik van Kampen

Hichtum

Een wandeling door het dorpje Hichtum, net boven Bolsward, neemt bezoekers mee naar de tijd dat het dorp bewoond werd door rijke Friese grietmannen. Hichtum kent een hele lijst van schatrijke families...

lees meer

© FrieslandWonderland

Hidaard

Hidaard is een klein terpdorp in de oostelijke punt van het eiland van Easterein en even ten noordoosten van de scherpe bocht die de Slachtedyk maakt bij de Kliuw. Het dorp kan uitsluitend over de Sla...

lees meer

© Hendrik van Kampen

Hieslum

Hieslum is een kleine kern tussen Workum en Bolsward. Het terpdorpje telt zo'n tachtig inwoners. Het heeft samen met het nabijgelegen Parrega een dorpsvereniging die ruim tachtig jaar bestaat. De...

lees meer

© FrieslandWonderland

Hijum

Hijum is een terpdorp dat in de vroege Middeleeuwen is ontstaan op een kwelderwal nabij de monding van de Boarn. Vanaf de 11de eeuw is de terp in de vroegste bedijking – de huidige Lege Hearewei en ...

lees meer

© Hendrik van Kampen

Hilaard

Hilaard is een terpdorp waar de bebouwing aanvankelijk vrij verspreid over de terp en de onmiddellijke omgeving gestrooid leek. Vanaf het midden van de 19de eeuw is het dorp verdicht en vormden zich w...

lees meer

© Hendrik van Kampen

Hinnaard

Hinnaard is een klein, compact terpdorp. Het ligt slechts 500 meter ten zuiden van de Bolswardertrekvaart, maar het waterbuurtje Spyk hoort bij het westelijker gelegen dorp Iens. Daartussenin stond Sa...

lees meer

© Hendrik van Kampen

Hitzum

Hitzum is een terpdorp ten zuiden van Franeker en het bestaat buiten de bebouwing langs de doorgaande weg langs de kerkterp uit twee dwars daarop staande vrij compacte streken huizen. Met aan de Arume...

lees meer

© FrieslandWonderland

Hollum

Hollum is een esdorp met buurten dat uit twee delen is ontstaan. In het zuidelijke, jonge, gedeelte is de losse bebouwing vrij regelmatig geplaatst langs twee noord-zuid verlopende lanen, de Ooster- e...

lees meer

© FrieslandWonderland

Holwerd

Vertrekpunt naar Ameland. Pal aan de Waddenzee. Wandel over de lange pier. Meeuwen krijsen boven uw hoofd. Vanaf Holwerd kunt u goed aan een wadloop tocht beginnen. Een waar avontuur op de zeebodem!

lees meer

© FrieslandWonderland

Hommerts

Hommerts en buurdorp Jutrijp vormen een tweelingdorp. Samen hebben ze een kleine duizend inwoners. Hommerts-Jutrijp ligt als een lint langs de Provinciale weg tussen Sneek en Lemmer.

Geschiedenis<...

lees meer

© Hendrik van Kampen

Hoorn

Hoorn is een streekdorp dat in de Middeleeuwen is ontstaan op een oude strandwal. Op dezelfde wal ontwikkelde zich de agrarische streek Lies. De Dorpsstraat raakte aanvankelijk vooral aan de zijde van...

lees meer

© FrieslandWonderland

Hoornsterzwaag

Hoornsterzwaag staat samen met buurdorp Jubbega ook wel bekend als de Kompenije. De dorpen liggen in het prachtige gebied ten oosten van de Heerenveen en kennen diverse recreatieve voorzieningen. Er i...

lees meer

© FrieslandWonderland

Houtigehage

Houtigehage is een heidedorp dat pas aan het einde van de 19de eeuw gestalte kreeg. De oorsprong is ouder. Tot in de eerste helft van de 18de eeuw lagen in deze streek hoge venen. Op de grietenijkaart...

lees meer

© FrieslandWonderland

Húns

Húns is een klein terpdorp met een aantrekkelijk ontwikkelde structuur. Het ligt ten noorden van de Bolswardertrekvaart waarmee het met een dorpsvaartje was verbonden. Over land lag Húns tot in de t...

lees meer

© FrieslandWonderland

Hurdegaryp

Hurdegaryp is een langgerekt streekdorp, in de Middeleeuwen ontstaan op een zandrug. De dorpskern met een 13de-eeuwse kerk lag aanvankelijk zuidelijker dan waar nu het centrum is te vinden. Nog zuidel...

lees meer