Alles oer Boazum
NederlandsDuitsEngels
Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Aanbieding: Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Bijna 8 kilogram aan kennis over Friesland! Wees er snel bij want op is op.

De Nieuwe Encyclopedie van Fryslân is een onmisbare aanvulling in de boekenkast voor iedereen die gek is van Fryslân en meer wil weten van deze provincie. Op 15 september 2016 verscheen de vierdelige encyclopedie die rond de 3000 pagina’s telt, 11.000 trefwoorden bevat en ruim 8 kilo weegt. De encyclopedie staat bomvol actuele kennis over Fryslân en is een echte pageturner geworden.

Voor al diegenen die dit standaardwerk over Fryslân altijd al hadden willen hebben! Nu voor een wel heel speciaal prijsje! Maar let op! Op = Op!

| Prijs inclusief verzenden: € 29,90

Alles oer Boazum


Deel:

-

-

Boazum

Boazum

Het oude terpdorp Boazum ligt in de Greidhoeke, vroeger lag het aan de westelijke oever van de voormalige Middelzee.

Blikvanger in het dorp is de 12e eeuwse romaanse kerk, een van de oudste van Fryslân. De buitenmuur van de kerk is een mozaïek van tufsteen en verschillende kleuren baksteen. De ingang uit 1700 is fraai versierd. In 1941 kwam tijdens de restauratie van de kerk opmerkelijke schilderingen naar voren. In het koor van de kerk is een kleurig koepelgewelf te zien. Uniek is de schildering van een baardloze christus omringt met vier heiligen en vier evangelistensymbolen. Deze schildering is waarschijnlijk in de 13e eeuw aangebracht.

Het silhouet van de kerk weerspiegelt in een waterplas. Deze plas is ontstaan na het afgraven van de kostbare terpaarde en is uniek in de kleistreek. In de winter is ‘De poel’ een schaatsbaan voor de plaatselijke bevolking.

In de karakteristieke dorpskern zijn veel 19e eeuwse rentenierwoningen te zien. De voormalige gereformeerde kerk is in gebruik als woonhuis. Daarvoor was het een opslagplaats voor landbouwvoertuigen.

Dorpscafé de Boazumer Mjitte uit 1875 is een van de grootste cafés met bovenzaal van de gemeente Littenseradiel . Sinds 1988 is er elk jaar in oktober de nacht fan Boazum, dit tentfeest is een begrip in Fryslân.

Boazum ligt aan de route van de Slachtemarathon. Dit eendaagse wandelevenement volgt de middeleeuwse zeedijk de Slachte. De Slachtemarathon werd voor het eerst gelopen tijdens Simmer 2000, de grote reünie van Friezen over de hele wereld. Elke vier jaar wordt de 42 km lange wandeltocht georganiseerd met duizenden deelnemers en toeschouwers.

© Doarpswurk

Histoarje fan Boazum

It terpdoarp Boazum leit tusken de âlde Slachtedyk en de spoarbaan út 1883. Boazum is in middelgrut, kompakt en sfearfol doarp. It hat in moaie kolleksje notabele wenningen en in tradisjoneel doarpskafee. De huzen steane diels ferspraat om de doarpsterp hinne, mar ek rjochte by de noardeastlike útfalsdyk lâns. Dat is de Hegedyk dy ‘t foar in part Waltadyk neamd is en dêr ‘t ek it eardere skoallegebou en it ferboude doleânsjetsjerkje stean. Op de hoeke fan de Tanialeane stiet yn in romme tún in karakteristike notabele wenning út 1846.

De Hegedyk liket der al ieuwen te lizzen, mar is krekt yn it lêst fan de 19e ieu oanlein. De tsjerke is besûnder situearre oan de noardlike râne fan de doarpskearn efter in mei grien omfieme binneplein dat fan de trochgeande dyk neist de eardere doarpsskoalle ôf te berikken is troch in strjitsje mei oan beide kanten in sletten, skildereftige bebouwing. Njonken de tsjerke leit in flink grutte dobbe en eastliker bestiet de bebouwing út frijsteande huzen en in kop-hals-romppleats. It liket wol of ‘t dy hjir sûnder doel telâne kommen binne.

It tsjerkegebou is yn de twadde helte fan de 12e ieu yn ienfâldige romaanske styl fan dowestien boud. De sealdaktoer fan bakstien is in stik jonger. Hy hat twa rigen galmgatten boppe mekoar; hy is dus nei de bou noch ris in kear ferhege. Nei it skip sûnder fersierings mei lytse rûnbôgefinsters folget it nochal wat ynspringende koar. De faksinearjende oerwulving fan de koarsluting is it bêste yn de tsjerke te ûnderfinen; in prachtich detaillearre koepelferwulf. De bakstiennen rûnstaafribben hawwe steun fan kolonetten fan rôze sânstien en binne libbendich, yn ferskate kleurige patroanen dekorearre. Ek de finsters fan it koar wurde fraai flankearre troch kolonetten mei ringen fan rôze sânstien. Op de sluting fan it ferwulf sit in 13e-ieusk e skildering: de Kristusfiguer troant dêr mei fjouwer symboalen fan de evangelisten. Kristus hat op dizze ôfbylding gjin burd; de foarstelling giet werom nei gâns wat âldere Kristusfoarstellingen dan dy út de 13e ieu. Útsein dizze seldsume ferwulfskilderingen is der yn de tsjerke in opmerklike samling sarken út de iere renêssânsetiid.

Tekst: © NoordBoek - Peter Karstkarel • Foto: © FrieslandWonderland

Webshop

Mogelijk hebben de volgende producten uit onze webshop ook uw interesse. Deze producten worden u aangeboden in samenwerking met diverse uitgeverijen, erfgoedinstellingen en fotografen.

Baarderadeel in de atlas van Eekhoff

Baarderadeel in de atlas van Eekhoff

Baarderadeel in de atlas van Schotanus

Baarderadeel in de atlas van Schotanus