Alles oer Tearns
NederlandsDuitsEngels

Alles oer Tearns


Deel:

-

-

Histoarje fan Tearns

Tearns

Tearns is in doarp dat fan de skiednis ûngelyk krigen hat. Fanâlds hearde it as buert by Goutum, mar doe’t it in eigen tsjerke krige, waard it in selsstannich doarp. Nei’t de tsjerke wer ôfbrutsen wie, bleaun der in tsjerkhou oer mei in klokkestoel. Mar dy binne der sels net mear.

Eastlik fan it lytse Tearns is flakby it drokke farwetter de Nauwe Greons in buert foarme dy’t noch altyd bestiet en de namme fan it âlde doarp noch draacht.

Dat is in buert mei in pleats, in tal huzen by de Himpenserdyk lâns en in stik as wat huzen en in loads oan de Nauwe Greons. En in brêge. Rjochtet yn Himpens de tsjerketoer him yn alle ienfâld yn himelske rjochting, yn Tearns ferbynt in izeren draaibrêge hiel ierdsk de twa doarpen. Yn in geskrift fan 1463 wurdt al in ‘ossenbrug’ neamd. By de folgjende fermelding yn 1584 is der sprake fan draaihout en noch letter fan in pontsje en in skou foar de oerset.

It measte transport gie doe ek oer it wetter. De Nauwe Greons foarme de ferkearsferbining fan de doarpen Himpens en Tearns mei Ljouwert. Dizze feart wie sels de belangrykste ferkearsferbining mei it suden.

No leit der in yn 1890/91 makke klonken en laske izeren draaibrêge mei in symmetryske balâns op in rûne pylder. De leggers binne troch izeren jukkonstruksjes mei trekstangen en stelskroeven opspand. Oan de Tearnser kant leit in fêst brêgediel. De draaisteger, in kwart rûn plankier, leit oan de oare kant fan de brêge. Oer dizze steger is it mooglik om mei hânkrêft de brêge iepen en ticht te dwaan. De Himpenser Mar súdlik fan Himpens en Tearns is yn 1784/85 droech meald. De skiednis hat foar in opmerklik kontrast soarge. De polder is nea wer ûnder wetter setten, mar noardliker is in nije plasse groeven dy’t krekt nei it oare doarp neamd is: Tearnzer Wielen.

Tekst: © NoordBoek - Peter Karstkarel • Foto: © Peter Karstkarel

Webshop

Mogelijk hebben de volgende producten uit onze webshop ook uw interesse. Deze producten worden u aangeboden in samenwerking met diverse uitgeverijen, erfgoedinstellingen en fotografen.

Leeuwarderadeel in de atlas van Eekhoff

Leeuwarderadeel in de atlas van Eekhoff

Leeuwarderadeel in de atlas van Schotanus

Leeuwarderadeel in de atlas van Schotanus