Deel:

|


De Foarbuorren

De Foarbuorren foarme de ferbining tusken de polderdyk fan de polder fan Easterein mei de toerkant fan de tsjerke. De súdkant lâns de feart is al sûnt ieuwen beboud. Oan de noardkant stie om 1870 hinne noch mar foar in part bebouwing.Der `t no de fêste brêge tusken Foarbuorren en tsjerkhôf leit wie oant 1915 in flapbrêge. Yn de rin fan de tiden binne der tal fan huzen oan de Foarbuorren troch nijere ferfongen of ferdwûn (benammen oan de noardkant) , sûnder dat der in nijen ien foar yn it plak kommen is.

Colofon

Jan Hiemstra


© Tekst: Jan Hiemstra - © Foto voorblad: Jan Hiemstra

De Foarbuorren
©: Jan Hiemstra


Gravuere fan rûn 1700
De Foarbuorren hat fanút it ferline meardere nammen hân. Yn it Boek Easterein wurde de folgjende neamd: Langs de buuren; Lytseleane; Platteleane; Kerklaan en Horstraat. Op printen en aanzichtkaarte
Rûn 1935
Mei links de musyktinte.
Foarbuorren fan ôf it paad rûn tsjerke nommen.
Makke troch F. de Jong yn 1905. Op "Easterein fan earder en no" set troch Theunis v.d. Meer
Tsiispakhús 1910
Nûmer 19 en 21, earder wie hjir in tsiispakhûs. Te werkennen oan de healrûne rúten boppe yn it gebou. De tsiisboat lei yn de Grieneleane. Lâns in grutte houten goate fan de solder ôf liet Feitsm
Uitgeverij Y. J. Sangers
Yn dizze stritte wenne Yme Sangers (1844- 1925) Yn de lêste fan trije wenten. Se hiene hjir in winkeltsje mei guod te keap. Mar ek ferkocht hy ansichtkaarten dy't hy meitsje liet fan Easterein. Wy ha
Rûn 1895
De wenning op de eftergrûn is ferfongen troch in wenning dy 't heaks op it plein stiet. Dat is op oare foto's te sjen. It oansicht fan dizze wenning is bewarre bleaun.
Parkeare 1918
Links stiet yndied in ferfiersmiddel. It hynder kriget efkes rêst. It is mooglik dat de stekken dy 't dêrefter steane brûkt waarden foar it opheinen fan hynders. Hjir wurdt de strjitte HORSTRAAT ne
Foarbuorren 1920
De bewenners steane allegear klear foar de foto. Se binne kreas klaaid. Guon bern hawwe skuon oan. Strikke om en sels huodden op. Ek de froulju binne kreas klaaid. En lofts is in prachtige bernewein t
Fanôf de tsjerkekant nommen
Meastal waard de foto fan de oare kant ôf nommen. Fansels omdat de tsjerke dan der moai opstiet. Dochs aardich om it fan dizze kant ek ris te besjen. De minsken stean der klear foar.
Rûn 1954
Rjochts boppe hingje de porsleinen potsjes foar it elektrysk oan de peal.
Nijbou Foarbuorren 19
Wander Bruinsma hat it âlde tsiispakhús ôfbrekke litten en der in nij hús foar yn it plak sette litten. Bruinsma hie in ferfersbedriuw. Hy hat hjir oant 1958 syn bedriuw útoefene.
Foarbuorren 21
Smidderij, handich plak neist de herberch. Minsken dy't ûnderweis wienen mei hynder en wein hoegden net fan de dyk ôf, mar wienen hjir teplak.  Fan ôf 1838 wie Gerlof Jelles Vollema (1800- 1875) h
Jaap Bosgra oan it hynstebeslaan 1970
Smit Johannes Dekker (1894- 1974) naam yn 1922 de saak oer fan Elzinga. Hy die it wurk mei syn soan Jan Lieuwe Dekker (1929). Yn de jierren rûn 1961 naam Jaap Bosgra it oer. Yn de jierren dyt folgen
Foarbuorren, smidderij rûn 1960
Lytse Siep Bergsma mei syn heit Jelle Bergsma mei de hûn Herta by de hynders. Letter soe er dit hús keapje en opknappe. Siep hat dizze foto op "Easterein fan earder en no" set.
De smidderij
Yn de ein jierren 70 totaal ferfallen, Siep Bergsma hat dit kocht en totaal renovearre. Begjin jierren 80. Foto troch Siep Bergsma op "Easterein fan earder en no" setten.
De heer Gerrit Bruinsma ( 1895- 1975)
Gerrit Bruinsma hie in grientesaak oan de Grieneleane. Mar hy sútele ek mei syn griente. Hjir op Foarbuorren.
Musyktinte 1940
Yn 1918 is de mysyktinte op it plein kommen te stean. Op heechtijdagen en simmers, op sneontejûn, hâlde it musykkorps 'Wilhelmina' hjir konserten. Dêr kaam it hiele doarp op ôf. Bakker Johannes
Foarbuorren rûn 1900
Ansichtkaart, oan de klean te sjen rûn 1900.
Foarbuorren 17, rjocht is in winkeltsje te sjen.
Om 1877 hinne wie hjir yn alle gefallen in winkel. De widdo Anne Tiede's Vellinga - de Boer ferkocht oan 'e iene kant galanteryen en oan 'e oare kant libbensmiddels en snobbersguod. De winkel is oerg
Reklamebuorden oan de muorre 1940
Miskien wie it frou Kuipers wol dy't yn de doar stiet.
Hús fan Vellinga 1940
Foarbuorren 2 Earder wie hjir in winkel fêstige mei guod en klompen. De eigener wie Jan Vellinga.
Doarpsfeest 1935
De flaggen hingje út.
Net in protte feroare yn 1960
De stean in pear auto's foar de doar.
Kerklaan?
Ek by de smid in boerd oan 'e muorre. Oan de foarkant kinne je sjen dat op it boerd 'rijwielen' stiet.
Doarpsfeest 2005
Theunis Arema stiet y de doar.
Molkbussen
De lêste molkrit fan Willem Overal. De wiene yn dizze tiid in protte " lelijke eintsjes" yn Easterein. Op de stoep stiet ien geparkeerd.

Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Bijna 8 kilogram aan kennis over Friesland! Wees er snel bij want op is op.

De Nieuwe Encyclopedie van Fryslân is een onmisbare aanvulling in de boekenkast voor iedereen die gek is van Fryslân en meer wil weten van deze provincie. Op 15 september 2016 verscheen de vierdelige encyclopedie die rond de 3000 pagina’s telt, 11.000 trefwoorden bevat en ruim 8 kilo weegt. De encyclopedie staat bomvol actuele kennis over Fryslân en is een echte pageturner geworden.

Voor al diegenen die dit standaardwerk over Fryslân altijd al hadden willen hebben! Nu voor een wel heel speciaal prijsje! Maar let op! Op = Op!