Deel:

|


Van Eysingaleane

Easterein wie oant healwei de 19e ieu mei Wommels ferbûn oer de Alddyk. Dy begûn oan de súdkant fan it doarp en kronkele dan nei it westen rjochting Wommels. Op goed healwei de tusken 1855 - 1860 oanleine dyk tusken Easterein en Wommels krúst de Alddyk dizze ferbining en giet er fierder nei it noarden mei in soad ombochten yn Wommels te kommen. De rûte oer lân tusken de beide doarpen wie oant it oanlizzen fan de `nije`dyk tusken 1855 en 1860 in ommelânske reis. Nei it oanlizzen wie de ôfstân tusken de beide doarpen noch mar 2,4 km. Boppedat kaam der in plaveisel fan stienslach en dat wie yn fergeliking mei in modderreed sa as de Alddyk in grutte ferbettering. De brêge oer de Sebearefeart sil doe ek oanlein wêze. As der in dyk oanlein is komme der ek huzen. Foar minsken dy `t lúks wenje woene wie dit in moai plak en der waarden moaie frijsteande wenten setten. Dizze huzen wurde op de bygeande foto `s toand.


© Tekst: Jan Hiemstra - © Foto voorblad: onbekend

Van Eysingaleane
©: onbekend


Van Eysingaleane fanút de loft
In lyts winterke yn febrewaris 1983 docht it gehiel der wat oars útsjen.
Easterein fanôf de Wommelserdyk yn 1914
De entree van Easterein fanút it noardwesten (de kant fan Wommels). Links fan de herberch na wy in hanwizer. Foar de herberch stiet it hynder foar de brik en troch de beammen falt de dominante doarp
Begjin Wommelserdyk 1914
De ferbining oer wetter tusken de Skippersbuorrenfeart en de Sebeare rûn troch it doarp lâns de Grieneleane. Oant de tritiger jierren fan de foarrige ieu krústen trije flapbrêgen dizze feart. Dat
Barchjes
Oosterend 27-2-1914 Geachte Neef, Het varken heeft 10 flinke biggen gebracht. Gij moet nu maar met Germ overleggen of gij elk 5 wilt hebben, of 4 - 6. Bij ons is alles wel .Hartelijke groeten, uw Neef
Op nei Wommels
Van Eysingaleane 4 is (rjochts) troch de beammen te sjen. Dit earste hûs begjint mei nr 4. Dit komt om 't it tal fan jierren splitst west is yn twa selstannige wenten en letter wer ien waard.
Sa kamen je Easterein yn
Dit is de sitewaasje plm. 1925 as je Easterein ynkomme. Foar it dokterhûs stiet noch gjin muorke, in trottoir ûntbrekt en it ferkear sil noch net botte drok wêze, sjoen it gemak wermei de twa mânl
Gjin stienslach mear mar klinkers
De feart oan de linkerkant is al ticht. De dyk is fluorre en lâns de dyk binne trottoirs oanbrocht. Yn de fierte sjogge wy dat de brêge ferfongen is. It earste hûs rjocht is Van Eysingaleane 19.
Ynlkeurde kaart Wommelserdyk
Om de kaarten wat moaier te meitsjen waarden se ynkleure. Rjochts it stek foar Van Eysingaleane 9 en links nr 8. Foar dit lêste nûmer stiet in peal foar de elektrisiteit. Sa te sjen is der noch gjin
Wommelserdyk fan noard-west nei súd-east
Deselde ôfbylding, mar no swart/wyt. Dúdlik is te sjen dat de feart links net foar de nr 's 8, 6 en 4 lâns rint.
Begjin fyftiger jierren
Sa seach de Wommelserdyk der begjin fyftiger jierren út. Links de houten peallen foar de elektrisiteistriedden en om de safollen peallen in lampe oan ien fan dy peallen.
Ein fyftiger jierren
Hjir lizze Johannes de Haan en Jaap Stenekes op knibbels foar de Van Eysingaleane 9 foar in reparaasje. Nr 7 wie doe in timmerwinkel. Yn de fierte sjogge wy op de fluchtheuvel de hanwizer fan de ANWB.
Wommelsedyk plm 1950
De oprit rjochts is it paad nei fyts- en weinmakker Reitsma. Letter komt op dit plak Hennie Faber mei de earste garaasje fan Easterein en komme der benzinepompen oan de dyk. .
Van Eijsingaleane 4 plm 1950
Dizze wenning waard yn 1876 setten troch Jelle Arjens Timmenga, as rintenierswent.
Van Eijsingaleane 8 plm 1950
It hûs op dizze foto is yn 1891 boud. Yn de neioarlochske jierren (1946 - 1957) wie it de boargemasterswent fan de gemeente Hennaarderadeel.
Van Eijsingaleane 7
Begjin '50-jierren. De healrûne rútsjes oan de sydkant binne al ferfongen troch fjouwerkante. It is in timmerbedriuw (Veenstra).
Wommelserdyl plm 1950
De minsken ha it noch oer de Wommelserdyk en noch net oer de Van Eysingaleane.
Sicht op de Van Eijsingaleane fanút de herberch
Yn 1961 wie de flechtheuvel noch it beaken as je Easterein ynkamen. Letter is de heuvel der weihelle om 't it passearje te folle komplikaasjes oplevere.
Van Eysingaleane plm 1970
Omstreeks 1970 binne de houten 'elektisiteitspeallen' mei strjitferljochting ferfongen troch in nije strjitferljochting. De stroomkabels geane dan ûndergrûns.
Van Eysingaleane 7
Yn 1984 is de Van Eysingaleane 7 noch it timmerbedriuw fan Veenstra.
Wommelserdyk plm 1920
Der kin noch op de dyk boarte wurde.

Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Bijna 8 kilogram aan kennis over Friesland! Wees er snel bij want op is op.

De Nieuwe Encyclopedie van Fryslân is een onmisbare aanvulling in de boekenkast voor iedereen die gek is van Fryslân en meer wil weten van deze provincie. Op 15 september 2016 verscheen de vierdelige encyclopedie die rond de 3000 pagina’s telt, 11.000 trefwoorden bevat en ruim 8 kilo weegt. De encyclopedie staat bomvol actuele kennis over Fryslân en is een echte pageturner geworden.

Voor al diegenen die dit standaardwerk over Fryslân altijd al hadden willen hebben! Nu voor een wel heel speciaal prijsje! Maar let op! Op = Op!