Deel:

|


Skippersbuorren

Fan it easten út streamt de Eastereiner opfeart it doarp yn. Dizze feart ferbynt it doarp mei de Frjentsjerter feart, de ferbining oer wetter tusken Snits en Frjentsjer. Foar de oanlis fan de diken gong it measte ferkear oer it wetter. Dat wetter kaam yn alle doarpen oan de westkant fan Fryslân. De skipkes wiene net allinne foar it ferfier fan alles en noch wat, sa as terpmodder oan de ein fan de 19e en it begjin fan de 20-ste ieu, mar waarden ek as wenromte brûkt. Oan de wâl fan wat no de Skippersbuorren is leinen tal tal fan skipkes der `t húshâldingen yn wennen. Dy wâl is letter ferstevige en waard in soarte mei pún ferstevige kade. Yn de rin fan de `50 jierren waard de wâl ferfongen troch in betonnen walbeskoeiing en waard de kade fluorre. De wenten lâns de Skippersbuorren binne dêr fanôf ein 19e ieu boud wêze mei as lêste Skippersbuorren 17 yn 1925.


© Tekst: Jan Hiemstra - © Foto voorblad: Jan Hiemstra

Skippersbuorren
©: Jan Hiemstra

Mogelijk ook interessant voor u.


Winters plaatsje
Skippersbuorren ein jierren '50
Yn de simmer fan 1961
De Skippersbuorren op in fredige simmerdei yn 1961. Rjochts foaroan leit in pream. Dan folget it skip der 't âlde Ype (de Jong) yn wenne. En fierderop lei it skip fan de bruorren Muurling.
De strenge winter fan 1962 - 1963; jannewaris 1963
It skip fan âlde Ype leit der ynferzen by, mar it potkacheltsje sil grif genôch waarmte ôfjaan.
Teiwaar op de Skippersbuorren
It is febrewaris 1970 mei op de eftergrûn de pleatsen fan no: Hiemstra en Kuiper en doe Hiemstra en Minne Sjaarda.
No Kuiper, doe Minne Sjaarda
Febrewaris 1970 wie it noch efkes knap winter.
Moai sicht op Easterein
De hikken moatte it fee noch tsjinhâlde, want fee roasters binne der noch net. De feart leit der yn folle fleur by.
Sa komme je Easterein fanút it súdeasten it doarp yn
Op de reed leit ûndertusken beton en de hikke is ferfongen troch in feeroaster.
Sicht op it doarp
Febrewaris 1970
Sicht op it doarp
Fredich leit de Skippersbuorren derby.
De Paul Krüger oan de wâl.
Foar de oarloch gongen der fanôf de Skippersbuorren geregeld skippen mei fracht nei Snits of Ljouwert. Sa ek de stoomboat de Paul Krüger. Ek de 'Hertog Hendrik' fan grutte Sjirk W. Joustra wie sa 'n
De Skippersbuorren
It hûs rjochts op de foto is yn 1929 setten. Doe wie de Skippersbuorren 'fol, want der mei lâns de feart net mear útwreide wurde.
Skippersbuorren as opslach
Sân en grint waarden oan it begjin fan de Skippersbuorren opslein. Letter is dizze opslach verpleatst healwei de pleats fan Hiemstra.
It skip fan de Joustra
Healwei de fyftiger jierren waard it turfskip fan de Joustra 's ek foar toertochten brûkt. Der waarden deitochten makke nei Terherne, en ek langere tochten mei de jongfeinte- en jongfammeferiening. H
Fia de Skippersbuorren sicht op
De Skippersbuorren fol mei skippen. Op é foargrûn neffens oerlevering Folkert C. Joustra mei in famke fan him. Folkert is yn 1912 nei Amerika emigrearre. Op 'e eftergrûn moat de stoom- boat Onderne
Skippersbuorren plm 1910
De Skippersbuorren is plm 1910 noch net folboud.
Skûtsje Ype de Jong
Hjir leit it skûtsje fan Ype de Jong mei in pream der nêst en in kano derefter. Ferstjoerd troch: B, Van Asselt Dijkstra, Bert en Jan.
Juny 1955
De hear G, van Asselt, op de eftergrûn de Skippersbuorren. Jan van Asselt boartet mei syn weintsje.

Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Bijna 8 kilogram aan kennis over Friesland! Wees er snel bij want op is op.

De Nieuwe Encyclopedie van Fryslân is een onmisbare aanvulling in de boekenkast voor iedereen die gek is van Fryslân en meer wil weten van deze provincie. Op 15 september 2016 verscheen de vierdelige encyclopedie die rond de 3000 pagina’s telt, 11.000 trefwoorden bevat en ruim 8 kilo weegt. De encyclopedie staat bomvol actuele kennis over Fryslân en is een echte pageturner geworden.

Voor al diegenen die dit standaardwerk over Fryslân altijd al hadden willen hebben! Nu voor een wel heel speciaal prijsje! Maar let op! Op = Op!