Canon van Oosternijkerk
FrieslandWonderland
FriesDuitsEngels


Deel:

-

-

Canon van Oosternijkerk

Voor historische canons van meer Friese dorpen steden gaat u naar de website www.dorpscanon.nl

Tijdperk:

Wederopbouw & Koude Oorlog (1946-2000)

Categorie:

Vlag & Wapen

© Gemeente Dongeradeel, Dokkum

Wapen en Vlag

Tot 1 januari 1984 was Oosternijkerk een van de 13 dorpen van Oostdongeradeel. Op 1 januari 1984 werden Oostdongeradeel, Westdongeradeel en Dokkum samengevoegd tot de nieuwe gemeente Dongeradeel. De

...

lees meer

Tijdperk:

Hoge & Late Middeleeuwen (1000-1500)

Categorie:

Pioniers & Eerste bewoners

© Reinder Tolsma

Ontstaan Oosternijkerk

Dodo en Siburg

Over het ontstaan van Oosternijkerk.
 “Bij de feiten die ik verhaald heb, vergat ik bijna iets te vertellen wat ik mij wel wat laat herinner. Een vrouw, Si

...

lees meer

Tijdperk:

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Categorie:

Kerk & Religie

© R.Tolsma

De torenklok

Met gebalde vuisten staat president-kerkvoogd Gerrit Gardenier naar de brutale schending van "zijn" Hervormde kerk te kijken: werklieden halen op last van de Duitsers de klok uit de toren.

...

lees meer

Tijdperk:

Vroegmoderne tijd (1600-1800)

Categorie:

Onderwijs

© Fries Museum in Leeuwarden

Foeke Sjoerds

Oosternijkerk bezit een Foeke Sjoerdsstrjitte en (bezat) een Foeke Sjoerds Skoalle. Wie was deze beroemde dorpsgenoot eigenlijk?

Foeke werd op 2 juni 1713 geboren in Ee als zoon van s

...

lees meer

Tijdperk:

Wederopbouw & Koude Oorlog (1946-2000)

Categorie:

Verhaal of Gedicht

© Gjerryt Elzinga

Mijmeringen van een oude es

Pal voor het huis van voorheen Theunis en Hendrikje aan De Lyts Ein sta ik al meer dan honderd jaar (sinds 1910) en aanschouw het wel en wee in de straat door de jaren heen.
  
Mijn

...

lees meer

Tijdperk:

Begin van de twintigste eeuw (1900-1918)

Categorie:

Architectuur

© Archief Reinder Tolsma

De Hervormde pastorie

Op deze plaats, De Buorren 29, recht tegenover de kerk en naast de schoo,l moet gedurende honderden jaren een pastorie hebben gestaan. Misschien wel vanaf het ontstaan van het dorp.

Tijdperk:

Begin van de twintigste eeuw (1900-1918)

Categorie:

Kerk & Religie

© Archief Reinder Tolsma

Gereformeerde pastorie

 Er zijn in Oosternijkerk drie gereformeerde pastorieën geweest. De eerste was het in 1853 gebouwde doktershuis van Gerard Jan Wilhelm van den Berg. Hij liet dat huis bouwen aan het Lykpaad, h

...

lees meer

Tijdperk:

Wederopbouw & Koude Oorlog (1946-2000)

Categorie:

Visserij

© Stichting Fotografie Willem Kamminga

Walvisvaarders en het thuisfront

Over walvisvaarders uit de Dongeradelen is al veel geschreven, ook recentelijk nog. In Oosternijkerk zijn de volgende personen (voor zover bekend) op walvisvaart geweest: Jacob van der Wagen

...

lees meer

Tijdperk:

19e eeuw (1800-1900)

Categorie:

Gezondheid

© Reinder Tolsma

Het Arm- en Werkhuis

Rond 1800 waren er vele armen in Oosternijkerk maar ook in de omringende dorpen. Deze armen werden onderhouden door de diaconie (kerkelijk) of de armvoogdij (uit de dorpskas). Soms werden ze uitbestee

...

lees meer

Tijdperk:

19e eeuw (1800-1900)

Categorie:

Onderwijs

© Reinder Tolsma

Ontstaan Christelijke School

Op 13 april 1865 stapt een aantal mannen naar de boerderij van Gerrit Sjolles Sinia aan de Ropsterwei. Van Sinia is bekend dat hij lid is van de in 1854 opgerichte ‘Vrienden der Waarheid’, een ve

...

lees meer

Tijdperk:

19e eeuw (1800-1900)

Categorie:

Middenstand

© Reinder Tolsma

De Molen

In 1974 kregen de straten in Oosternijkerk voor het eerst officiële namen, voordien woonde men op J 225 (het hoofd der school) of J 145F (schrijver dezes). De J stond voor de dorpsletter in Oostdonge

...

lees meer

Tijdperk:

Interbellum (1918-1940)

Categorie:

Dorps- of Stadsfiguur

© Geart Cuperus

De Pontenier

Zoals in ieder dorp zijn er ook in Oosternijkerk bijnamen (geweest). Soms had dat te maken met een beroep, zoals bij Piet ‘Bakker’, of met een bepaalde eigenschap, zoals bij het zware stemgeluid v

...

lees meer