|

Bestuur en leden Jeu de boules

Bestuur en leden Jeu de boules
©: onbekend

Ledenaantal

Na de oprichting in 1998 zijn er vele zaken (jaarverslagen, wedstrijduitslagen, ledenlijsten en bestuur gegevens) bewaard gebleven. Uit het archief blijkt ook dat het aantal leden stabiel blijft. De leden zijn heel trouw en blijven lid. Er zitten veel rouwbrieven in het archief.

Vanaf de oprichting zijn er nu (2022) nog acht mensen lid. Dat zijn: Baukje Bruinsma- Rienstra, Akke Bijlsma, Hilbrand Drost, Djoke Dijkstra- Reinsma, Tea Kooistra- Joustra, Annie Hartman, Seaske Stilma- Boschma en Anne Okkema - Zijlstra. De laatste is het oudste meespelende lid. Ze is met haar 96 jaar zeker niet de minste van de vereniging. Hieronder de ledenaantallen per jaar. 

Op 30-06-1998, 53 leden

Op 26-10-1999, 55 leden

Op 14-08-2000, 62 leden

Op 06-06-2002, 61 leden

In 2006, 65 leden

In 2009, 63 leden

In 2010, 57 leden

In 2012, 57 leden

In 2014, 55 leden

In 2015, 53 leden

Deze cijfers zijn tot 2016 verwerkt.

Subsidie

Uit de aantekeningen blijkt dat het bestuur goed weet hoe ze subsidie kunnen aanvragen. Zowel bij de gemeente (toen Littenseradiel) als wel bij de Rabobank. Ook door het Stipepunt (werkgroep Welzijn en Zorg) in Easterein wordt er ieder jaar een bijdrage geleverd. Het is wel grappig om te lezen dat als tegenprestatie voor de Rabobank de vlag moest worden opgehangen. Toch werd er ook wel eens een verzoek afgewezen. Bijvoorbeeld in 2011 werd de subsidie door de Rabobank niet toegekent.

Maar in 2012 hebben ze het weer goed gemaakt. De banen moesten worden opgeknapt. En dat is duur. Het kostte € 4.950, - exclusief b.t.w. Het kwam totaal op een bedrag van € 5989,50.

Gelukkig werd er subsidie binnengehaald:

Littenseradiel € 3000, -

Rabobank € 1500, -

Anoniem € 1500, -

Deun Bij € 1000, -

Op 3 juni 2013 zijn de opgeknapte banen weer in gebruik genomen.

Bestuur

Na het eerste bestuur zijn er veel mensen die in het bestuur hebben gezeten. Het bestuur bestaat uit vijf mensen. De termijn is eveneens vijf jaar, zodat er ieder jaar een nieuw bestuurslid toetreedt. Toch kun je zien dat er ook wel mensen langer in zitten dan vijf jaar. Voor zover er foto's zijn van het bestuur, zijn deze voorzien van de namen. Als mensen uit het bestuur gaan, krijgen ze een lepeltje met het embleem van de Jeu de boules vereniging.

Hieronder wordt in een brief beschreven hoe de vereniging met bestuur werkt. Ook plaatsen we nog een jaarverslag. Daarin wordt duidelijk dat het bestuur te maken had met "morrende "leden.

Brief werkzaamheden bestuur

Easterein 2002-12-15

Geachte heer Wiersma,

In een bestuursvergadering gehouden op 09 Dec: j.l. van onze Jeu de Boules club “Deun-By” hebben wij kennis genomen van de inhoud van Uw brief van 18 November j.l.

Hier enige informatie en werkwijze van onze Jeu de Boules vereniging:

Ons bestuur bestaat uit vijf leden, waarbij elk jaar een bestuurslid aftreed. Met algehele instemming van het bestuur wordt een lid gevraagd om de vacante plaats in te nemen. Deze bestuurswissel vindt altijd plaats op onze jaarvergadering in Februarie. Tot op heden werkt deze werkwijze goed. Op deze jaarvergadering wordt het jaarverslag voorgelezen door de schrijver, en een financieel verslag door de penningmeester

Onze belangrijkste wedstrijd,welke altijd op de eerste dinsdag in September wordt gehouden is het vijf dorpen Rabobank toernooi.

Het onderhoud van de banen wordt uitgevooerd door vrijwillergers van onze club. Onze club teld 64 leden. Uit bovenstaand kunt U opmerken dat het bestuur niet veel tijd en energie in onze vereniging hoeft te steken. In tegenstelling tot de voetbal en kaatsvereningen. Als ik zie hoeveel kaatswedstrijden in het zomerseizoen gehouden worden, en wat voor tijd en energie deze bestuursleden hierin moeten steken, kan ik mij voorstellen dat voor deze functies weinig animo is te vinden bij de leden, dit zelfde geld mijns inziens voor de voetbalclub. Ik denk dat dit een van de redenen kan zijn dat in het verleden is afgeweken van de bepalingen zoals beschreven in de statuten.

Wat de renovatie/uitbreiding van de sportvoorzieningen betrefd,hebben wij als enige wens een uitbreiding met eventueel vier banen, indien dat in de toekomst nodig mocht zijn. Deze wens is bij het bestuur van de “Skoalleseize” bekend.

Hopende U zo van dienst te zijn geweest teken ik:

Namens het bestuur

Jaarverslag 2011

1. Thema’s 2011.

In dit jaarverslag vermeld ik de volgende thema’s: Bestuur, leden, activiteiten en speerpunten.

2. Bestuur.

Voorzitter: Geert Dijkstra,     aftredend 2012

Secretaris: Henk Panneman,   aftredend 2014

Penningmeester: Griet Rijpstra, aftredend 2013

Wedstrijdleiding: Roelie Reijnhoudt, aftredend 2015

Uiltje Bouma is bereid gevonden Geert als voorzitter op te volgen. Jan Strikwerda zal ook komend seizoen de wedstrijdpunten registreren. Sikko Scheltema gaat optreden als voorzitter van de baancommissie. Met deze personen heeft het bestuur voldoende slagkracht. Een officiële vijfde bestuurslid lijkt ons dan ook niet urgent. Ter voorkoming van het staken van de stemmen telt de stem van de voorzitter 1 dubbel.)

3. Leden.

a. Uitgeschreven zijn: E. Droge- van Koolwijk, vanwege verhuizing en B. Kuipers, vanwege leeftijdsongemakken.

b. Ingeschreven zijn: T. Rijpma. Tjebbe, we heten je nogmaals van harte welkom. (Per heden hebben zich als lid aangemeld Carli Houtsma en Ed Planken. Beiden hebben het afgelopen seizoen met de Koersbal meegedraaid en zijn dan ook voor velen geen onbekenden. We hopen dat jullie het ook bij de Jeu de Boules naar je zin hebben.)

De vereniging telt momenteel 57 leden.

4. Activiteiten.

De volgende activiteiten met hun winnaars:

(Vermeld worden de leden van “Deun By”)

a. Koninginnedag:

Sikko Scheltema Kampioen (31), Yt Scheltema 2e(28), Minke Kuiper 3e(21) , Tietsje Zijlstra 4e(1313) en Djoke Dijkstra 5e(11).

b. Dorpsfeest:

Tea Kooistra Kampioen (28), Annie Stegenga 2e(14), Afke Wiersma 3e(13) Piet de Boer 4e(I3) en Henk Panneman 5e( 11)

c. Witmarsum: Geen gegevens. Sorry.

d. Menaam:

Henk Panneman 4C (17) Prijzen waren er verder voor Jan Strikwerda, Ymie Veninga en Pup Kuipers.

e. Rabotoernooi:

AFGELAST

f. Onderlinge competitie:

Jan Strikwerda (18), Aagje Schaafsma 2e (l5), Abe Stegenga 3e (l4) , Djoke Dijkstra 3e(14) , Sjoerd Bonnema 3C(I4), Geertje Punter 4e(12), Tea Kooistra 5e (11) Gosse Vellinga 5e (11) en Anneke Elgersma 6e (10)

g Jaarcompetitie:

Hilbrand Drost Kamnioen (123), Jan Strikwerda 2e (114,5), Hein Wiersma 3e(90), Geeske Vellenga 4e (89) en Afke Wiersma 5e (73).

5. Speerpunten.

a. Wat leden ons het afgelopen jaar toefluisterden:

- Is het niet mogelijk om volgend jaar om 14.00 uur te beginnen in plaats van 14.30 uur? Dan zijn we ’s-middags wat eerder thuis wat wel schikt.

VOORSTEL:

Dit jaar zijn we om 14.00 uur aanwezig-

- We vinden 7 maanden spelen wel erg lang, (april t/m oktober) Er mag wel een maand af. Hierover nadenkend heeft het bestuur besloten om dit seizoen in te korten met 2 weken. (Eerste week april en laatste week oktober.) Voor het dagelijks bestuur is dit erg prettig, omdat zij tevens dagelijks bestuur zijn van ook “De Soos". Beide verenigingen zijn hierdoor beter af te sluiten en op te starten.

- We willen als het in de zomer opeens erg warm is niet ’s-avonds spelen.

Tot nog toe is het te doen gebruikelijk om vanaf 25 graden de wedstrijden naar de avond te verplaatsen. Veel leden nemen ons dit niet in dank af.

VOORSTEL:

We spelen ook tijdens warmte gewoon ’s-middags.

b. Competitie.

Het nieuwe wedstrijdreglement werd tijdens de jaarvergadering aangenomen met 38 stemmen voor, 5 tegen en 1 onthouding. We spraken wel duidelijk af om ingeval één en ander toch niet zou bevallen terug te gaan naar het oude systeem. Gaandeweg de rit bleek dat het systeem voor velen als onduidelijk werd ervaren. Belofte maakt schuld, dus gaan we terug naar het bekende systeem.

Echter:

Na overleg met Jan Strikwerda, die de registratie van de punten op zich gaat nemen, is het idee geboren om twee competities te houden. Tijdens de jaarvergadering zal Jan u één en ander toelichten.

c. Uitbreiding banen.

Met 41 stemmen voor en 3 stemmen tegen kreeg het bestuur tijdens de laatste jaarvergadering groen licht voor het uitwerken van de plannen om de banen uit te breiden. Hierna volgden een aantal besprekingen met “De Skoalleseize”. Met betrekking tot de fondsenwerving heeft “De Skoalleseize” het initiatief hiertoe van ons overgenomen. (Zie dossier, voor u ter inzage tijdens de aanstaande jaarvergadering.)

Tot op heden zijn er geen berichten over binnengekomen financiële steun. Derhalve heeft het momenteel geen zin om over de plannen te filosoferen. Op het moment dat er geldstromen binnenkomen, wordt over het onderwerp “Uitbreiding banen “ een extra ledenvergadering bijeengeroepen.

d. Baanonderhoud.

Wij kunnen alleen prettig ons spel “Jeu de Boules"spelen als de banen goed op orde zijn. Voor het onderhoud van de banen zijn vrijwilligers nodig. Het bestuur ziet de buitengewoon belangrijke taak van onderhoudsvrijwilliger graag geformaliseerd in een door de leden bekrachtigde commissie met een eigen verantwoordelijke coördinator/voorzitter. Het bestuur heeft een protocol met taken uitgewerkt. Het bestuur hoopt nog vóór de ledenvergadering de coördinator/voorzitter te vinden.

e. Contributie/donateurs.

Voor wat betreft de contributie wordt verwezen naar bijlage 3. Met betrekking tot het verwerven van donateurs twee zaken:

- De basiscontributie van € 7 per jaar opent de mogelijkheid om voor een klein bedrag donateurs te werven. Men is daarmee tevens lid en mag ook komen spelen, ook al kost dit € 1 per middag.

- Het bestuur wil actief op zoek gaan naar sponsoren.

Ingeval u een idee hebt wie hiervoor benaderd kan worden, tip ons.

f. Omgangsregels.

Als u het gestelde onder a nog eens bekijkt, dan ziet u dat er sprake is van tegenstellingen.

- Beginnen we om 14.00 uur of 14.30 uur.

- Spelen we de volle 7 maanden.

- De 25 graden problematiek.

Wat de keuze ook is, er is altijd een gedupeerde groep. Noem ze “verliezers”.

Je kan het ook hebben over de competitie of de uitbreiding van de banen of het baanonderhoud. Het bestuur staat voor democratisch tot stand gekomen besluiten en gaat er van uit dat de leden deze zonder gemor en gekonkel respecteren.

H.Panneman (secretaris)

G.Dijkstra (voorzitter)

Colofon

Argyf Jeu de boules.

Foto's Jeu de boules


© Tekst: Vereniging Deun By - © Foto voorblad: onbekend


Uit de krant 1998
Het bestuur in 1998
Dit bestuur kreeg het voorelkaar om de Jeu de boules vereniging op te richten plus de aanleg van de banen. Achterste rij: v.l.n.r. Piet H. de Boer, Sikke Scheltema. Voor, Roelie Reynhoudt, Annie Har
Opening op 15 september 1998
v.l.n.r: Annie Hartman, Piet H. de Boer, Baukje Bruinsma, Sikke Scheltema, Roelie Reynhoudt.
Bestuur 2004- 2009
v.l.n.r.: Corrie Bonnema, (staand) Geert Dijkstra, Froukje Osinga, Gryt Rypma, Abe Stegenga
Bestuur 2009
v.l.n.r. Henk Panneman, Corry Bonnema, Froukje Osinga, Griet Rypma, Geert Dijkstra.
Op gras na de oprichting in 1998
Voor Gerrie de Boer, daarachter Evert Kingma, rechts Akke Bijlsma en Chr. Paauw
De eerste zomer na de oprichting in 1998
De banen zijn nog niet aangelegd. Toch zijn de leden zo enthousiast dat er gespeeld wordt op gras. v.l.n.r. Hein Wiersma, Piet H. de Boer, Tine Bonnema, Froukje Osinga, mevr. Van Beelen. Zittend op de
Feestelijke opening
Met koffie en oranjekoek wordt het gevierd.
Gezellige zit bij de opening
Na praten
Op deze foto het bestuur en de mensen die hebben meegewerkt aan de realisatie van de aanleg van de banen. Hendrik Okkema en Willem Twijnstra als vertegenwoordiging van de Rabobank.
2003-2004
Meten is weten in 2003
2003
Links: Wijke Hylkema, Anne Rispens, verder onbekend

v.l.n.r. Piet H. de Boer, Enno Bruinsma, Annie Hartman, Roelie Reynhoudt, mevr. Rispens. Zittend, Abe Stegenga, Baukje Bruinsma
Pauze
v.l.n.r. : Onbekend, mevr. Stilma, Anne Rispens, Germ Stilma, Staand, Roelie Reynhoudt, daarvoor Aafje Schaafsma, Corrie Bonnema, Tine Bonnema, daarvoor op de rug onbekend.
Prijsuitreiking
Links voor Akke Bijlsma, met de beker Roelie Reynhoudt, Froukje Osinga. Verder onbekend.
11e keer Rabo tournooi georganiseerd door Easterein (2009)
De prijzen gingen naar: Enno Bruinsma 1e (Easterein), Jappie Lanting 2e (Boazum), Akke Hager 3e (Witmarsum). De prijzen 4 t/m 9 gingen naar: Djoke Dijkstra, Coba Strembler, Corrie Bonnema, Gosse Velle
Concentratie
Hiekje Meijer is vol concentratie met het mikken van de bal. Daarnaast Hein Wiersma die toekijkt en Stremler houdt het overzicht.
Spelen Jeu de Boule
Van voor naar achter: Henk Panneman, Iet Scheltema, Sjoerd Bonnema, daarachter witte jas Janke Twijnstra,
Prijsuitreiking 2012
v.l.n.r. Jan Strikwerda, onbekend, Uiltje Bouma. Links achter Griet Rypma
De 3e helft, 2012
v.r.n.l. Sikke Scheltema, Harm Bergsma, Abe Stegenga, Rudy Mulder, ?.
2012
Het spel is aan de gang.
Even pauze, 2003
Met de gezichten naar voren: links Doeke Okkema, daarnaast Anne Okkema- Zijlstra, rechts daarvan Betsy van der Heide. Daarachter Rink van der Valk. En Anne Okkema- Zijlstra die vanaf de oprichting lid
In 2003
Naast het 'boulen' is het een sociaal gebeuren. Met blauwe trui Annie Hartman.
De ronde tafel
Achter: Rudy Mulder, Lies Vellinga. Zittend: Froukje Osinga, Jetske Paauw, Abe Stegenga
Veel bekenden
De eerste ballen worden gegooid
Op deze foto zijn te herkennen: v.r.n.l: mevr. Stilma, Doede Okkema, Stilma, S. Scheltema, F. Osinga daarna ??
Met weer en wind wordt er gespeeld
2003
v.l.n.r. Annie Kingma, Froukje Osinga, Gerrie de Boer.
Genoeg belangstelling
De opening is nog in het oude gebouw.

Archivering van erfgoedinformatie met het ErfgoedCMS™

Bent u geïnteresseerd in erfgoedinformatie en hoe u dit op een professionele en duurzame manier kunt ontsluiten op het internet, dan is het volgende voor u van belang.

Sinds kort is er namelijk het ErfgoedCMS™ van DeeEnAa. Met dit op maat gemaakte ErfgoedCMS™ kan ieder dorp of iedere stad haar erfgoedinformatie registreren, rubriceren en ontsluiten. Daarnaast kan het ErfgoedCMS™ worden ingezet als webshop voor lokele producten en kan het de basis vormen voor dorps- of stadswandelingen compleet met QR-code bordjes.

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u graag naar de pagina over het ErfgoedCMS™ op de DeeEnAa website via onderstaande knop.