Alles oer Aldeberkeap
NederlandsDuitsEngels
Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Aanbieding: Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Bijna 8 kilogram aan kennis over Friesland! Wees er snel bij want op is op.

De Nieuwe Encyclopedie van Fryslân is een onmisbare aanvulling in de boekenkast voor iedereen die gek is van Fryslân en meer wil weten van deze provincie. Op 15 september 2016 verscheen de vierdelige encyclopedie die rond de 3000 pagina’s telt, 11.000 trefwoorden bevat en ruim 8 kilo weegt. De encyclopedie staat bomvol actuele kennis over Fryslân en is een echte pageturner geworden.

Voor al diegenen die dit standaardwerk over Fryslân altijd al hadden willen hebben! Nu voor een wel heel speciaal prijsje! Maar let op! Op = Op!

| Prijs inclusief verzenden: € 29,90

1Alles oer Aldeberkeap


Deel:

-

-

Aldeberkeap

Aldeberkeap

Het rustieke dorp Oldeberkoop bestaat al sinds 1228 en telt vandaag de dag 1550 inwoners. Het dorp valt vooral op door zijn allure en het authentieke karakter. Niet voor niets is het prachtige gebied rond de oude kerk is een beschermd dorpsgezicht en telt het dorp een flink aantal rijksmonumenten. Twee zeer beeldbepalende gebouwen zijn het voormalige landhuis ‘Lunia’ en ‘Vredewoud’, een villa die in 1899 vlak bij de kerk werd gebouwd. Die kerk is de ‘Bonifatiuskerk’ staat bekend om haar verschillende bouwstijlen en is een markant beeld in het dorp.

Ieder jaar wordt in het dorp een kunstroute georganiseerd, die landelijke bekendheid geniet. U kunt dan een kijkje nemen bij een galerie en atelier, maar ook bij de vriendelijke dorpelingen thuis, waar kunstenaars uit het hele land hun werk exposeren.

Oldeberkoop is ontstaan op de zandruggen tussen de rivieren de Linde en de Tjonger. In de directe omgeving liggen verschillende prachtige natuurgebieden: ‘het Molenbosch’, ’het Koepelbos’, ‘het Sterrenbos’, ‘het Stuttebosch’ en de ‘Delleboersterheide’. Via diverse wandel-, fiets- en menroutes kunt u het schitterende landschap rond Oldeberkoop in alle rust ontdekken.

Wilt u overnachten in of rond Oldeberkoop? In het dorp is een hotel (Lunia) en een aantal Bed en Breakfasts. En in de omgeving liggen diverse campings.


Tekst: Plaatselijk Belang Oldeberkooop

© Ver. voor plaatselijk belang Oldeberkoop

Histoarje fan Aldeberkeap

Aldeberkeap liket op in ies- of brinkdoarp omdat it yn ‘e midden fan de ‘Boeren’ in grien plein besit, sa as it yn it lêst fan de 18e ieu yn de Tegenwoordige Staat van Friesland neamd waard. It súdlike diel fan dizze griene romte bestiet gruttendiels út it ommuorre tsjerkhôf: it oare is in troch gebouwen en beammen omseame romte.

Lykwols is it doarp ûntstien út in yn de Stellingwerven gebrûklik streekdoarp, dêr’t twa paralelle wegen, de Binnenweg en de Buitenweg, mei dwerspaden de struktuer bepaalden. In oarder dy’t allinne ûnderbrutsen wurdt troch in diagonaal ferrinnend paad, it Schuinpad. Foar de fierdere foarming fan it doarp wie de noard-súd ferbining mei in oergong oer de Kúnder (of Tsjonger) fan grut belang. Tichtby de noardldike west-east ferrinnende wei dy’t njonken it tsjerkhôf lâns rint, de Binnenweg (tsjintwurdich de Wolvegasterweg-Oosterwoldseweg), lizze fanâlds de belangrykste gebouwen, sa as de eardere herberch De Zwaan dy’t út it begjin fan de 18e ieu datearret en wêryn’t oan 1836 ta it gritenijbestjoer fergadere.

Om 1900 hinne krige it doarp ekonomyske ympulzen fan de famylje Willinge Prins, in gegoede famylje dy’t him begûn te hâlden en dragen as in aadlik geslacht. Se namen it inisjatyf ta in suvelfabryk, in bank en de agraryske oankeapsintrale. De famylje drukte in persoanlik stimpel op it doarp troch oan de westflank de filla Lunia te bouwen en oan de Boeren it hûs Vredewoud, huzen dy’t dekoarum útstriele. Foaral it lêste makket front nei de lykwichtige boargerbebouwing en strielt rykdom út. De inisjativen brochten wolfeart want yn de earste desennia fan de 20e ieu kamen der gâns goed fersoarge boargerhuzen yn Aldeberkeap ta stân. Se steane sels tusken de arbeiderswenningbou oan de Molenhoek, oarspronklik de noardlike útfalswei. De nei-oarlochske doarpsútwreidings hawwe plakfûn súdlik en súdeastlik fan de kearn. It brânpunt is de út de 12e ieu datearjende romaanske tsjerke dy’t letter útwreide is en mei in goatysk koar sletten. Foar de tsjerke fan dowestien yn dekorative sparfjilden stiet in sealdaktoer út it begjin fan de 17e ieu dy’t yn wêzen in yn stien omklampe klokkestoel is.

Tekst: © NoordBoek - Peter Karstkarel • Foto: © FrieslandWonderland
Ooststellingwerf in de atlas van Eekhoff

Ooststellingwerf in de atlas van Eekhoff

Ooststellingwerf in de atlas van Schotanus

Ooststellingwerf in de atlas van Schotanus