Alles oer Easterbierrum
FrieslandWonderland
NederlandsDuitsEngels

Alles oer Easterbierrum


Deel:

-

-

Easterbierrum

Easterbierrum

Oosterbierum ontstond in de achtste eeuw op een kwelderwal. Van de dorpen in de ‘Bouhoeke’ ligt het het dichtst bij de Waddenzee. De lange-afstands-wandelroute ‘Friese Kustpad’ loopt langs het dorp, maar Oosterbierum staat in Fryslân vooral bekend als start- of eindpunt van de Slachtemarathon. Die werd voor het eerst gelopen tijdens Simmer 2000, de grote reünie van Friezen over de hele wereld. De 42 kilometer lange tocht trekt duizenden deelnemers en toeschouwers en is een begrip geworden in Fryslân. Het eendaagse wandel- en hardloopevenement volgt de middeleeuwse Slachtedyk.

De oude Sint-Joriskerk vormt het middelpunt van het dorp. Op de toren staat een ridder te paard. Volgens een legende redde de ridder Joris een prinses na het doden van een draak. Als beloning vroeg Joris aan alle inwoners van het dorp om zich te laten dopen.
De kerk valt op door zijn vrij forse toren in het licht golvende akkerbouwlandschap. Naast het koor is in 1709 een consistorie gebouwd. Tijdens de restauratie in 2004 kwam er een bijzondere 14e eeuwse mozaïekvloer onder de planken tevoorschijn.

De grond rondom Oosterbierum is zeer geschikt voor tuinbouw en akkerbouw. In het glastuinbouw gebied ten noorden van het dorp worden onder meer orchideeën gekweekt. Bijzonder is de zorgkwekerij ‘Onder de Wadden’. In deze kwekerij werken mensen met een verstandelijke beperking.

Vanaf de zeedijk heeft u een prachtig uitzicht. Op een heldere dag zijn Terschelling en Vlieland zichtbaar.

© Doarpswurk

Histoarje fan Easterbierrum

Easterbierrum leit op de noardlikste fan de kwelderrêgen dy’t diagonaal troch it noardwesten fan Fryslân rinne. Fan de doarpenrige fan de Bouhoeke, de boulânhoeke, leit Easterbierrum it tichtste by de Waadsee. By’t simmer bloeit en groeit it gewaaks yn de omjouwing dat it in aard hat en winterdeis liket Easterbierrum omjûn troch in grize see fan omploege ikkers, dêr’t kloeke boerepleatsen út oprize sa as it âlde Haerdastate en de jongere Doniastate en Doumastate. Noardlik fan it doarp is in oantal glêstúnboubedriuwen te finen. Westlik rint de âlde binnedyk, de Slachtedyk, út op de seedyk.

Easterbierrum hat in ûnregelmjittich pleatste en skildereftige bebouwing wêrtroch’t by de Haerdawei har midden troch it doarp skeane, pleineftige romten foarme hawwe. Dêrefter, benammen oan de noardeastkant, hat Easterbierrum syn beskieden nei-oarlochske útwreidings krigen. Oer ien fan dy pleintsjes hinne fiert in twatal smelle strjitsjes nei de Buorren en de wenbuert noardliker, dêr’t ek it grutte doarpshûs, It Mienskar, stiet.

Sint-Joris hâldt dat allegearre by elkoar. Dizze yn it noarden seldsume hillige bekroant as wynwizer, in ridder op it hynder, de machtige tsjerketoer. Efter de toer stiet in stevige tsjerke fan romaanske oarsprong. By de resinte restauraasje is in seldsume, kleurige mozaykflier út de 13e ieu foar it ljocht kommen. De eastlike partij, it koar mei in sluting dy’t fiif kanten fan in tsienhoeke sjen lit, datearret mooglik út 1335. De tsjerke is yn de 15e of 16e ieu ferhege wêrby’t doe nije, grutte finsters yn de muorren oanbrocht binne. Oan de súdkant is yn 1709 njonken it koar in konsistoarje tsjin de tsjerke oanboud. Oan de noardkant sit de yngong yn in nijsgjirrige neogoatyske poarte. Binnenyn hat de tsjerke bysûnder ryk en geef meubilêr fan preekstoel (1713), doopstek, lessener, doopbekken en tekstbuorden, famyljebanken en ek in oargelgalerij út it begjin fan de 18e ieu. Sels de tsjerkebanken krigen útsnijde wangen en knoppen. Tsjerke en toer eagje sa tichte by see steech en dreech; binnenyn is de Gregoriustsjerke ûnferwachts deftich.

Tekst: © NoordBoek - Peter Karstkarel • Foto: © Jan Dijkstra

Webshop

Mogelijk hebben de volgende produkten uit onze webshop ook uw interesse. Deze produkten worden u aangeboden in samenwerking met diverse uitgeverijen, erfgoedinstellingen en fotografen.

Categorie: historische-kaarten

Barradeel in de atlas van Eekhoff

Barradeel in de atlas van Eekhoff


Categorie: historische-kaarten

Barradeel in de atlas van Schotanus

Barradeel in de atlas van Schotanus


Categorie: historische-kaarten

Kaart van de Groote en provinciale Communicatien met dedaar op zich bevindende B

Kaart van de Groote en provinciale Communicatien met dedaar op zich bevindende B


Categorie: historische-kaarten

Kaart van de provincie Friesland uit 1847

Kaart van de provincie Friesland uit 1847


Categorie:

Nieuwe encyclopedie van Fryslân

Nieuwe encyclopedie van Fryslân

De Nieuwe Encyclopedie van Fryslân is een onmisbare aanvulling in de boekenkast voor iedereen die gek is van Fryslân en meer wil weten van deze provincie. Op 15 september 2016 verscheen de vier

... lees meer

Prijs: € 125,00