Alles oer Rien
NederlandsDuitsEngels

Alles oer Rien


Deel:

-

-

Histoarje fan Rien

Rien

Oant 1954 wie Rien in buorskip fan Lytsewierrum op it plak wêr’t de Frjentsjerter Feart de âlde dyk, de hoep, fan it poldereilân fan Easterein trochsnijt. Yn 1954 krige Rien de doarpsstatus. De dyk datearret fan foar it jier 1000, mar de delsetting is jonger.

It is net bekend wannear de skipfeartferbining tusken Snits en Frjentsjer krekt foarme is. Feit is dat hjir in slûs yn de ringdyk fan it poldereilân seit. Yn stikken út it midden fan de 16e ieu wurdt it meld. Der kin doe in skutslûs foar de skipfeart lein ha. Doe’t it wetterpeil better op inoar ôfstimd wie, koe de slûs ferfalle. Wol is der sprake fan de Rienstersyl as de Rienstertille. Doe hienen har al minsken festige op dit oantreklike plak yn de ynfrastruktuer fan Hinnaarderadiel en Baarderadiel foar wat oerslach en hannel. Rien wie ieuwenlang bekend om syn jierlikse hynstemerk.

Hjir is net in tsjerke it brânpunt fan de mienskip, mar in brêge. De noardlike kant fan de Frjentsjerter Feart bestiet út in romme kade. Der leit in brede buert mei in frij sletten en fariearre bebouwing, ûnder mear fan âlde pakhuzen. Dizze romtlike bebouwing oan de kade is skildereftich. Efter dizze streek is losse bebouwing ta stân kommen. Dy is fia stegen te berikken. Oan de oare kant stiet allinne by de brêge wat bebouwing. By dy brêge is de struktuer op syn tichtst mei oan de westkant in strjitsje en diagonaal dêr tsjinoer, hast tsjin de brêge oan, de eardere wetterherberch, in stukadoare bouwurk fan omtrint 1900. De earder oanwêzige ornaminten binne ôfsliten mar op de ferdjipping sitte noch wol twa grutte wapenstiennen. De brêge, in izeren flapbrêge, is as beweechber elemint fan dizze ferkearsknoop eins in monumint. Oan de dyk, de Molmawei, stiet sletten bebouwing fan meast lytse huzen. Oan de oare kant fan it doarp stiet iepen bebouwing fan wat pleatsen, wêrûnder in monumintale, en boargerhuzen by de dyk lâns, foaral oan de eastkant.

Tekst: © NoordBoek - Peter Karstkarel • Foto: © FrieslandWonderland

Webshop

Mogelijk hebben de volgende producten uit onze webshop ook uw interesse. Deze producten worden u aangeboden in samenwerking met diverse uitgeverijen, erfgoedinstellingen en fotografen.

Hennaarderadeel in de atlas van Eekhoff

Hennaarderadeel in de atlas van Eekhoff

Hennaarderadeel in de atlas van Schotanus

Hennaarderadeel in de atlas van Schotanus