Deel:


Schettens

De terp Skettens by de Marneslinke moat al betiid bewenne west wêze. Fanâlds bestie Skettens út in pear huzen en pleatsen by de tsjerke en fersprate bebouwing. It doarp hat no in lang útrutsen struktuer, as in streekdoarp. De dûbele streek huzen dy’t fan ein 19e ieu ôf ûntwikkele is, liedt mei in flauwe bocht fan de terp nei de ûntslutingsdyk. Om de ôfgroeven tsjerketerp te beskermjen is in flinke kearmuorre opmitsele. Dy terp is fierder ôfgroeven, mar is noch foar in grut part werkenber troch de fraai om de terp slingerjende Wytmarsumer Feart.


De dûbele streek is sympatyk, mar nergens opfallend: wat yn de breedte boude boargerhuzen, inkele huzen fan rôze en grize kalksânstien fan koart nei 1900. Yn de eastlike bebouwingsstrook falt foaral de eardere grifformearde tsjerke út 1907 op.


Op de terp hat in midsieuske tsjerke mei sealdaktoer stien. De yn 1865 fernijde tsjerke befettet mooglik noch âld muorrewurk. De âlde toer is yn 1816 of 1819 ôfbrutsen en earst ferfongen troch in houten eksimplaar. Yn 1877 kaam in stiennen toer foar de tsjerke nei ûntwerp fan arsjitekt Jan van Reenen. De kânsel út de âlde tsjerke, mei in hantsje as baretknop, is wer pleatst. Sûnt de 16e en 17e ieu hat de tsjerke in bûtengewoane flier troch in rige eksellint houde grêfsarken. Dêrmei manifestearret de machtige famylje Osinga him foar ivich. De moaiste út de kolleksje is fan Sybrand van Osinga en Atke van Aggema, in portretsark wêrop de ferstoarnen libbensgrut ôfbylde binne. De makker beitele yn 1621 hjir grutsk syn namme yn: Pieter Claes antiek.


Súdeastlik fan it doarp lei Osingastate, dy’t yn de 18e ieu sloopt is en ferfongen troch in buorkerij. De steatige stjelpbuorkerij is yn 1982 troch brân ferneatige. Yn de nijbou binne de keunstsinnige spoaren fan de Osinga’s oanbrocht: njonken de doar trije fel kleure reliëfstiennen mei in jager mei gewear en slanke jachthûnen. Yn it ynterieur is in reliëfstien mei in jachttafriel pleatst.


Volgorde opslaan

Indruk EXIF-info van deze foto('s)

Datum opname: 2012-10-06
Tijd van de opname: 13:02:48
Hoogte in pixels: 301
Breedte in pixels: 450
Camera merk en model:
Sluitertijd: 10/3500
Brandpuntafstand: 203mm
ISO-gevoeligheid: 400
Timestamp: 2012:10:06 13:02:48
Diafragmainstelling: 366/100
Diafragma f-nummer: f/16.0
Belichtingscompensatie: -100/100

Colofon

NLH: NoordBoek - Peter Karstkarel
FYH: NoordBoek Friesland
DEH: NoordBoek Friesland
NLP: Gemeente Sudwest Fryslân
FYP: Gemeente Sudwest Fryslân


© Tekst: - © Foto voorblad: FrieslandWonderland

Schettens
©: FrieslandWonderland