Alles oer Skraard
NederlandsDuitsEngels
Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Aanbieding: Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Bijna 8 kilogram aan kennis over Friesland! Wees er snel bij want op is op.

De Nieuwe Encyclopedie van Fryslân is een onmisbare aanvulling in de boekenkast voor iedereen die gek is van Fryslân en meer wil weten van deze provincie. Op 15 september 2016 verscheen de vierdelige encyclopedie die rond de 3000 pagina’s telt, 11.000 trefwoorden bevat en ruim 8 kilo weegt. De encyclopedie staat bomvol actuele kennis over Fryslân en is een echte pageturner geworden.

Voor al diegenen die dit standaardwerk over Fryslân altijd al hadden willen hebben! Nu voor een wel heel speciaal prijsje! Maar let op! Op = Op!

| Prijs inclusief verzenden: € 29,90

Alles oer Skraard


Deel:

-

-

Skraard

Skraard

It doarpke Skraard is ien fan de fiif beafeartsplakken yn Fryslân. Dy status tanket it doarp oan it hostywûnder yn it jier 1410. Skraard leit súdeastlik fan Wytmarsum en telt sa`n twahûndert ynwenners. Yn it doarp steane in soad autentike pânen, dy`t sûnt 1988 hearre ta it beskerme doarpsgesicht.

Skiednis
Skraard is ûntstien op de wâlkant fan de Marneslinke. Dy see-earm ûnder Harns waard fan de 12e ieu ôf stadichoan yndike. Wat eartiids wetter wie is hjoed-de-dei greide. Yn 1270 falt de namme Scadawerth foar it earst yn de literatuer. Nei alle gedachten moasten de ynwenners eartiids har huzen ferlitte wannear't it wetter fan de Middelsee oer de diken spielde.
It doarp stiet net om `e nocht op de list fan Fryske beafeartsoarden. Om it jier 1410 hinne barde yn de tsjerke fan Skraard it hostywûnder. Op it alter fûn de pastoar in bliedende hosty. Op syn fersyk ferliende de Paus fjouwer jier letter in ôflaat oan de minsken dy`t oan dy tsjerke in besite brochten. Hiel wat tûzenen besikers kamen nei de tsjerke om it hillige sakramint te oanskôgjen.

Bysûnderheden
Skraard wie yn de 18e en de 19e ieu in wichtich plak foar de hannel yn hea. Ferskate heaskuorren binne bewarre bleaun en bringe dy tiid wer yn it omtinken. It is tige de muoite wurdich om ris troch de freonlike doarpsstrjitsjes te rinnen. En allyksa is in besite oan de herfoarme tsjerke út de 13e ieu in besite wurdich. Yn 1889 krige Skraard in grifformearde tsjerke dy`t ûndertusken as wente tsjinst docht.

Wenje en libje
Skraard hat net sa`n soad ferienings. Dêrfoar geane de measte minsken nei Wûns. In útsûndering is Muzykferiening Excelsior. Lange tiid hie Skraard in eigen Skoalle mei de Bibel. Hjoed-de-dei geane de skoalbern nei Wûns of Skettens. De doarpelingen binne foaral op Wûns en Makkum oriïntearre.

© Gemeente Sudwest Fryslân

Histoarje fan Skraard

Skraard is in terpdoarp tichtby de eardere Marneslink en komt yn 1270 foar it earst yn de boarnen foar as Scadawerth. It doarp hie goede ferbiningen oer wetter. De fan noard nei súd rinnende Skraarder Feart slingert om it doarp hinne. De terp hat in regelmjittige, radiale struktuer, mar de bebouwing ken dy regelmaat net. Yn Skraard is de tsjerke net op de krún fan de twa meter hege terp boud, mar oan de súdwestlike râne. Sy kaam sa mei it koar nei de kearn fan it doarp te stean.

De âldere bebouwing leit foaral oan de eastlike kant fan de terp, sawol oan de terpkant as oan de oare kant fan de Skraarder Feart. Oer de terp rint it paad fan Wûns nei Boalsert. Dizze is ta in trochgeande dyk, de Smidstrjitte, rjocht lutsen nei de Easterleane rjochting Longerhou. De súdlike en eastlike terprâne binne it tichtst beboud bleaun, foaral it noardeasten, wêr’t yn 1889 in ienfâldige grifformearde tsjerke kaam. De bebouwing is op de feart rjochte mei de Tsjerkestrjitte as efterstege. Romtlik biedt it in ôfwikseling fan konsintrearre buertsjes en iepen kampkes lân spannende bylden en opmerklike trochsichten. Yn 1988 waard Skraard beskerme doarpsgesicht. De westlike terphelte bleau lang ûnbeboud. Yn de jierren om 1900 hinne kaam oan de Skoalstrjitte wat bebouwing. Oan de westlike marzje lizze in stik as wat markante pleatsen dy’t de oergong nei it greidelânskip foarmje. It net fergroeven tsjerkhou is ôfgrinze mei in stiennen muorre wêr’t oan de súdkant daliks de terpfoet grinzet.

Yn de Midsieuwen reizgen beafeartsgongers nei Skraard om der it hostywûnder te betinken. Der is no gjin spoar mear te finen fan de bliedende hosty. De tsjerke datearret foar in grut part út de let romaanske perioade en is fan giele friezen boud, lykas de toer. Yn de tsjerke stiet meubilêr út de 17e ieu. De renêssânse kânsel, doophek, lessener, jildtaffeltsje en nachtmielbanken foarmje in harmonieus gehiel. Echte juwieltsjes fan houtsnijwurk binne de sydwangen fan tsien tsjerkebanken fan ± 1565 mei ingelen, duvels en mûnsters.

Tekst: © NoordBoek - Peter Karstkarel • Foto: © FrieslandWonderland

Webshop

Mogelijk hebben de volgende producten uit onze webshop ook uw interesse. Deze producten worden u aangeboden in samenwerking met diverse uitgeverijen, erfgoedinstellingen en fotografen.

Gemeente Wonseradeel in de atlas van Eekhoff

Gemeente Wonseradeel in de atlas van Eekhoff

Wonseradeel in de atlas van Schotanus

Wonseradeel in de atlas van Schotanus