Buorkje yn Fryslân
FrieslandWonderland
FriesDuitsEngels


Buorkje yn Fryslân

Buorkje yn Fryslân

In skets fan it boerelibben in `e tweintichste ieu
Dat de wrâld hieltyd feroaret is gjin nijs. Hoe hurd dy feroarings gean, wurdt dúdlik, as men de muoite nimt om achterom te sjen. Ek yn ‘e lânbou hat in revolúsje plakfûn. It ‘rêstige’ boerelibben mei syn fêste gewoanten en tradysjes is nei de Twadde Wrâldoarloch omraak feroare. Dit boek oer de lânbou yn de tweintichste ieu is gjin wittenskiplik wurk, mar it ferhaal fan immen dy út in grut part fan dy ieu buorke hat en bestjoersfunksjes hie yn ferskate boere-organisaasjes.

Kleur en materiaal

Prijs

€ 19,90