De striid fan Grutte Pier
FriesDuitsEngels

Webshop


De striid fan Grutte Pier

De striid fan Grutte Pier

“De striid fan Grutte Pier” giet oer it libben fan boer Pier Gerlofs Donia, dy’t belutsen rekket by de striid fan de Friezen tsjin de Saksyske (en letter) Hollânske oerhearsing fan Fryslân. Yn 1515 baarnden de Saksers de pleats fan Pier Gerlofs Donia fan Kimswert plat. Syn oarehelte moat dat mei de dea bekeapje. Gleon fan lilkens en wrok giet Pier de striid oan mei de Saksers en letter de Hollanners. Mei syn mânsk stal, syn ûnbidich swurd en syn machtige spieren neame freon en fijân him al gau ‘Grutte Pier’.

De tekeningen binne makke troch Alexander Russchen út Ljouwert, it senario en de ynkleuring binne dien troch Richard Bos út Wergea.


Kleur en materiaal

Prijs

€ 9,95