FrieslandWonderland
NederlandsFriesDuitsEngels

Fan ’t iene yn ’t oare

Fan ’t iene yn ’t oare

Jan Tabak skriuwt doarpshalen. Ferhalen oer foarhinne, oer moaie en bysûndere minsken. De skriuwer tekenet it Fryske doarpslibben fan ’e jierren fyftich en sechstich yn ’e foarige iuw fol humor. De foarfallen binne o sa werkenber. Jan Tabak hat in skerp each foar de minsklike kant, foar it lytse dat soms grut wêze kin. O sa linich skreaun. Ferdivedearjend. Spannend. Ferhalen dy’t ferhalen oproppe: fan it iene komt it oare.

Jan Tabak (Wânswert, 1949) publisearre earder yn eigen behear Marianne, troch alles hinne en In slach om ’e buorren…, twa bondels mei fersen.

Hoofdcategorie
Categorie
ISBN Nummer9789056153526
Taal
Auteur
Aantal pagina's
UitgeverijUitgeverij Bornmeer

Prijs

€ 12,50