In balpinne tsjin `e râne fan it trottwaar
FriesDuitsEngels

Webshop


In balpinne tsjin `e râne fan it trottwaar

In balpinne tsjin `e râne fan it trottwaar

Koartswyl, satire, grutte gedachten, lytse gedachten, de balpinne set Meindert Bylsma oan ta skriuwen. En dan kinne jo alles ferwachtsje. Fan mearkes oant gedichten fan neat. In bysûndere samling fan in orzjinele geast, dy’t al ferskate opfallende spoaren neilitten hat yn de Fryske literatuer.

Meindert Bylsma (1941) waard berne yn Wergea. Hy folge in oplieding ta ûnderwizer en joech in skoft les om utens. Pleage troch ûnwennigens kaam er al gau wer yn Fryslân (Kimswert) werom. Bylsma bleau oant syn pensjonearring learaar Nederlânsk en nifeljen yn Harns. Hy is de skriuwer fan in grut oeuvre, sawol poëzij as proaza, mei in opfallende kombinaasje fan boartlikens en earnst.


Kleur en materiaal

Prijs

€ 12,50