FrieslandWonderland
NederlandsFriesDuitsEngels

Fryslân de mooiste Provinsje fan Nederlân


Friesland

Fryslân: sûnder mis de meast eigensinnige provinsje fan Nederlân. En neffens mannichien ek de moaiste. Net foar neat wurdt Fryslân alle jierren troch hûnderttûzenen toeristen besocht. Hoewol it yn’e simmer op guon plakken bêst drok wêze kin, stiet Fryslân yn it algemien synonym foar romte en rêst. Nearne yn Nederlân treffe jo sa’n grutte ôfwikseling yn lânskippen oan as krekt yn Fryslân.

It ymposante Waadgebiet, de Waadeilannen, mei har einleaze strân, it skitterjende, foar in grut part ûnûntdutsen terpengebiet, it unike beamtegrien fan de noardlike Fryske Wâlden, de bosken yn it súdeasten fan’e provinsje, de prachtige gloaiing fan Gaasterlân, de skitterjende Iselmarkust en fansels de ferneamde Fryske Marren. It prachtige, ôfwikseljende lânskip giet hân yn hân mei in rike en farieerde natuer. Fjouwer fan de yn totaal tweintich Nasjonale Parken lizze yn Fryslân: Skiermuontseach, it Lauwersmargebiet, de âlde Feanen en it Drints-Fryske Wold. Boppedat hat de Unesco yn 2009 it hiele Waadgebiet oanwiist as wrâlderfguod. Utsein dy grutte parken telt Fryslân ek in heap lytste lânskiplike plakjes dy’t beheard wurde troch It Fryske Gea en Natuermonuminten. Omtrint oeral yn Fryslân is de rike kultuerhistoarje sichtber en fielber yn ieuwenâlde tsjerkjes, âlde diken, mûnen, fearten, feanôfgravings, kanalen en fansels de ferneamde Fryske Alvestêden.

Dêrnjonken telt Fryslân in soad fan lytsskalige en faak tige nijskjirrige musea dy’t de lokale skiednis op in orizjinele wize beljochtsje. Mar Fryslân hat mear te bieden dan allinne it ferline! Sjoch mar: muzyk, teater, sjongspullen.... Eveneminten yn Fryslân? Wa kin net de Alvestêdentocht, de Snitswike, it Skûtsjesilen of de P.C., it Wimbledon fan it keatsen. Mar der binne yn Fryslân noch tal fan oare eveneminten, sawol grut as lyts. Fryslân: de meast folsleine provinsje fan ús lân. Fryslân hat elkenien wat te bieden: jong, âld, húshâldings mei bern, leafhawwers fan rêst en romte, mar ek dyjingen dy’t wat mear aksje wolle. Fryslân is alles: skitterjende lânskippen, in prachtige natuer, in rike kultuer,

by’t soad aktiviteit en in gemoedlike sfear. En yn Fryslân kin men fan alles: fytse, kuierje, winkelje, lekker ite, einleas farre, sile, skielerje of hynsteride, op it strân lizze, draakje fleane, strânsile en swimme, reedride, iissile, ijsko ite, op in terras sitte...

Wolkom yn Fryslân!

Tekst: © FrieslandWonderland • Foto: © Hendrik van Kampen

Categorie: boeken

100x Nord Friesland

100x Nordfriesland, von A bis Z, in Wort und Bild.

Sind Sie interessiert an der Landschaft Nordfrieslands, an Marsch und Geest, Inseln und Halligen, am Wattenmeer mit seinen Bewohnern, an der Seef

... lees meer

Prijs: € 9,99


Categorie: boeken

As ik kiezen moch... verhaelen

De verhaelen in dit boek gaon veur een diel over de heugenis die de schriever het an zien oolden. Hi’j beschrift hiele meenselike situaosies, die indrok op him maekten. Et twiede diel van et boek be

... lees meer

Prijs: € 14,50


Categorie: boeken

De bosatlas van de Wadden

Een ontdekkingsreis door het mooiste stukje Nederland.

De Bosatlas van de Wadden is een ontdekkingsreis langs alles wat dit gebied te brengen heeft. Een atlas over wandelende eilanden, geulen, z

... lees meer

Prijs: € 29,95


Categorie: boeken

De eerste gouden eeuw

Handel en scheepvaart in de vroege middeleeuwen.

De bewoners van de Lage Landen staan bekend om hun handelsgeest. Zij onderhielden al in de vroege middeleeuwen een geolied handelsnetwerk dat de ec

... lees meer

Prijs: € 16,00


Categorie: boeken

De Friezen

De Noormannen, Romeinen en de Franken noemden het kustgebied boven de Rijn Frisia. Zeeland, Holland, Friesland, Groningen, Oost-Friesland: alles viel onder die verzamelnaam. Auteur Luit van der Tuuk b

... lees meer

Prijs: € 20,99


Categorie: boeken

De grutto

Als er één vogelsoort is die het verdient om uitgeroepen te worden tot de vogel van Nederland, dan is het de grutto. Maar inmiddels gaat het helemaal niet zo goed met hem; het boerenland is zodanig

... lees meer

Prijs: € 21,99


Categorie: boeken

De kievit - Sake P. Roodbergen

In ‘De kievit’ van Sake P. Roodbergen, onderdeel van de Vogelserie, staat een iconische Nederlandse vogel centraal. De kievit is als voorbode van de lente bijzonder populair. In dit boek beschrijf

... lees meer

Prijs: € 21,99


Categorie: boeken

De kleine Fries voor dummies

De kleine Fries voor Dummies is de toegankelijke en praktische kennismaking met het Fries, de bekendste officiële minderheidstaal van Nederland. Je leert de taal in alledaagse situaties toe te passen

... lees meer

Prijs: € 9,99


Categorie: boeken

De Ljip - Sake P. Roodbergen

De Ljip is noch altiten in ikoansoart foar ús hiele lân. Yn it foarjier spektakulêr fanwege syn opfallende natuerlike gedrach en fanwege de aaien, wêroer elk jier wol wat te dwaan is. Yn hjerst en

... lees meer

Prijs: € 19,95


0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6