Webshop van Friesland -
FrieslandWonderland
FriesDuitsEngels

Webshop


Deel:

-

-

Categorie: boeken

Wadden - De Natuurgids

Wadden - De Natuurgids

In 2017 zijn de Wadden uitgeroepen tot ‘mooiste natuurgebied van Nederland’.

Geen wonder. Nergens anders vind je zulke weidse en wilde landschappen. Dit is het grootste getijdegebied van zij

... lees meer

Prijs: € 25,95


Categorie: boeken

Wâldman

Wâldman

Boek by de multy mediale útstalling ‘Wâldman’ fan Tjibbe Hooghiemstra (Tytsjerk, 1957). De keunster is hikke en tein yn de Fryske Wâlden. Hy wenne dêr mear as fjirtich jier. Fan 2014 t/m 2018

... lees meer

Prijs: € 18,95


Categorie: boeken

Waling Dykstra Duvelskeunstner

Waling Dykstra Duvelskeunstner

De ûnbekendste bekende poëzij yn de Fryske literatuer is tsjintwurdich wierskynlik dy fan Waling Dykstra (1821-1914). Populêrder as Dykstra yn syn gloarjetiid wie, hat gjin Fryske skriuwer wer west

... lees meer

Prijs: € 19,95


Categorie: posters-en-fotografie

Wandelpad in het Aekingerzand

Wandelpad in het Aekingerzand


Categorie: boeken

Wek yn `e rivier

Wek yn `e rivier

In oangripende roman oer it libben fan Ake Dongera. Hy kin tige leare en studearret op oanstean fan syn heit teology. Yn ’e oarloch wurdt de húshâlding yn it fersetswurk behelle. As troch ferrie d

... lees meer

Prijs: € 19,50


Categorie: posters-en-fotografie

Werkhaven Harlingen

Werkhaven Harlingen


Categorie: historische-kaarten

Westdongeradeel in de atlas van Eekhoff

Westdongeradeel in de atlas van Eekhoff


Categorie: historische-kaarten

Westdongeradeel in de atlas van Schotanus

Westdongeradeel in de atlas van Schotanus


Categorie: historische-kaarten

Weststellingwerf in de atlas van Eekhoff

Weststellingwerf in de atlas van Eekhoff


Categorie: historische-kaarten

Weststellingwerf in de atlas van Schotanus

Weststellingwerf in de atlas van Schotanus


Categorie: boeken

Weten is kunnen, kennis is macht

Weten is kunnen, kennis is macht

Een geschiedenis van de Bolswarder Zuivelschool (1880-1996).

De Bolswarder Zuivelschool stond aan de wieg van de Friese kenniseconomie. Generaties zijn hier gevormd tot leiders in het internationa

... lees meer

Prijs: € 22,50


Categorie: boeken

Wie ben ik?

Wie ben ik?

It sykjen fan Louis Godschalk. As Joadsk bern ûnderdûkt yn Fryslân.

Al enkele dagen na het einde van de oorlog, op 8 mei 1945, publiceerde de Minister van Justitie het Besluit Oorlogspleegkinde

... lees meer

Prijs: € 18,95


Categorie: posters-en-fotografie

Wijnjeterperschar

Wijnjeterperschar


Categorie:

Windscheppen Op Ameland

Windscheppen Op Ameland

Op Ameland zijn in de loop van de tijd ongeveer tien molens geweest; niet allemaal op hetzelfde moment of op tien verschillende plaatsen, maar wel verspreid over de twee delen van het eiland, bij

... lees meer

Prijs: € 22,50


Categorie: posters-en-fotografie

Winterwad

Winterwad


Categorie: posters-en-fotografie

Winterwad 2

Winterwad 2


Categorie: posters-en-fotografie

Wjelsryp, Ursualkerk

Wjelsryp, Ursualkerk


Categorie: historische-kaarten

Wonseradeel in de atlas van Schotanus

Wonseradeel in de atlas van Schotanus


Categorie: historische-kaarten

Wymbritseradeel in de atlas van Eekhoff

Wymbritseradeel in de atlas van Eekhoff


Categorie: historische-kaarten

Wymbritseradeel in de atlas van Schotanus

Wymbritseradeel in de atlas van Schotanus


0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18