FrieslandWonderland
NederlandsFriesDuitsEngels

Alve Stêden yn Fryslân

© FrieslandWonderland

Bolsward

Boalsert,in besite mear as wurdich! Dizze prachtige stêd hie yn de Midsieuwen in direkte ferbining mei de Middelsee én de Sudersee en wie oait ien fan de twa Fryske Hânzestêden. De grutte bloei dy...

lees meer

© FrieslandWonderland

Dokkum

Dokkum, de meast noardlike stêd fan Nederlân en ien fan de âldste fan de Fryske Alvestêden. De stêd wurdt meastal direkt assosjeard mei Bonifatius, dy’t hjir yn 754 fermoarde waard. Mar Dokkum ...

lees meer

© FrieslandWonderland

Franeker

Frjentsjer, stjer fan de Alvestêden. Nei dizze stêd begjint it meast barre diel fan de Alvestêdetocht. Dêrom kinne de riders hjir altyd rekkenje op in ekstra waarm ûnthaal.

Ek jó hjitte wy fa...

lees meer

© FrieslandWonderland

Harlingen

Neffens in protte minsken is Harns it moaist fan de Fryske Alvestêden. Oer smaak falt fansels net te twisten, mar Harns hat yn elk gefal wat dat de oare tsien net ha: de unike sfear fan in echte have...

lees meer

© FrieslandWonderland

Hindeloopen

Hylpen,it meast opfallend en eigensinnich fan de Fryske Alvestêden. De stêd hie gjin haven mar dreau al yn de fjirtjinde ieu útgebreid hannel mei Ingelân en de lannen rûnom de Eastsee. De Hylpers...

lees meer

© FrieslandWonderland

IJlst

Drylts, it meast idyllysk fan de Fryske Alvestêden. It stedsje is ûntstien op it plak dêr`t it rivierke de Ie yn de Middelsee útrûn. Seefeart, hannel en fracht-oerslach lieden ta groei en bloei. ...

lees meer

© Hendrik van Kampen

Leeuwarden

Lit jo ferrasse troch Ljouwert, start- en finishplak fan de Alvestêdetocht en net foar neat al sûnt 1500 de haadstêd fan Fryslân. In stêd mei in lange en rike skiednis dy`t op in protte plakken n...

lees meer

© FrieslandWonderland

Sloten

Sleat, pearel fan de Fryske Alvestêden. Dy beneaming tankt het stedsje oan it feit dat it fan de alve it bêst bewarre bleaun is. Sleat is dêrtroch it meast autentike stedsje fan Fryslân. Hjir wane...

lees meer

© FrieslandWonderland

Sneek

Fan de Fryske Alvestêden is Snits yn it bûtenlân it meast bekend. De stêd tankt dy bekendheid foaral oan de karakteristike Wetterpoarte, ‘Watergate’ yn it Ingels. En fansels oan de Snitswike, ...

lees meer

© FrieslandWonderland

Stavoren

Wy hjitte jo fan herte wolkom yn Starum, it âldste en miskien wol meast yntrigearjend fan de Fryske Alvestêden. Mear as 1000 jier ferlyn wie it al in rike, bloeiende stêd: yn 991 waard se plundere ...

lees meer

© Marica van der Meer

Workum

Warkum, miskien wol mear bekend as de stêd fan Jopie Huisman en it nei him neamde museum, as ien fan de Fryske Alvestêden. Mooglik is it de ynfloed fan dy ferneamde en unike keunstner dat yn Warkum ...

lees meer