Deel:


Bezienswaardigheden in Sexbierum


Bjirmen

In de Bjirmen bezit It Fryske Gea landschapselementen van cultuur­historisch belang: de oude kleiputten. Vogels kiezen de kleiputten als hoogwatervluchtplaatsen. De lage en zilte graslanden zijn vooral van belang voor weidevogels. Bijzonder is de begroeiing van het zilte grasland.
De oude kleiputten zijn opvallende elementen in het landschap. In het Fries heten de overblijfselen van de kleiwinning dyksputten. De klei was in de negentiende eeuw nodig voor het ophogen van de zeedijk. Na het werk bleven lage aflopende graslanden over, met op de watergrens slikkige strandjes die naar voedsel

Liauckemastate

Toegangspoort Liauckemastate

Ten noorden van Sexbierum ligt het omgrachte terrein van de voormalige Liauckamastate. De oude state met een vermoedelijk dertiende eeuwse stins als kern, werd in 1824 afgebroken. Het gebouw is toen door timmerbaas Schaaf op tekeningen vereeuwigd.
De in 1604 verbouwde toegangspoort met wapensteen markeert nog steeds het terrein. Deze is opgetrokken van verschillende soorten steen. De al in 1479 genoemde poort is waarschijnlijk toen verhoogd met gele steen. In de beide topgevels zijn duivengaten aangebracht.

De in 1862 op het terrein gebouwde bo

De Hege Wier

De Hege Wier

Deze vijf meter hoge stinswier ligt aan de oostkant van Sexbierum. De aarden heuvel heeft een oppervlak van 25 vierkante meter en valt in het vlakke landschap meteen in het oog. Tijdens archeologisch onderzoek vóór 1996 bleek deze omgracht te zijn geweest. Op het voorterrein ervan bevond zich een boerderij.
In de late middeleeuwen stond op de wier waarschijnlijk een stins van de verder onbekende familie Goslinga. Het hier gevonden puin wijst daarop. Het perceel met wier werd naar deze familie genoemd. Het geheel was in 1546 in het bezit van de kerk van Sexbierum.

Klein Botnia

Klein Botnia

Klein Botnia of Botniahuis is al vóór 1500 gebouwd. Dit blijkt uit de nog aanwezige kapconstructie. De oudst bekende eigenaar was Jarich van Botnia, grietman (burgemeester) van Franekeradeel en olderman van Franeker. Zijn vader Tjalling was al in 1527 bezig met de verbouw van de stins. De zoon van Jarich, weer een Tjalling, vermaakte het huis aan zijn neef en nicht Peter en Luts van Walta. In 1661 verkocht de laatste het “grote leigedekte dwarshuis” aan Idzardus van Gerroltsma, burgemeester van Franeker. Zijn dochter, gehuwd met raadsheer Hobbe Baerdt van Sminia,

Sixtuskerk

Het kerkgebouw stamt uit de tweede helft van de 12e eeuw, en voltooing van de tufstenen kerk vond plaats in het begin van de 13e eeuw. De kerk is gewijd aan de Heilige Sixtus. Gedacht wordt dat de plaatsnaam Sexbierum verband houdt met deze Sixtus. De toren is in 1905 ommetseld en heeft daarbij helaas het oude karakter verloren. Daarom is nu het interieur het meest belangrijke deel. Bijzonder merkwaardig is de preekstoel welke in 1768 vervaardigd werd door de te Harlingen woonachtig beeldhouwer, Johannes George Hempel. Deze preekstoel is geheel opgebouwd op de symbolische betekenis van de pred

Protestantse kerk

Open op 21 en 22 augustus, 28 en 29 augustus, 4 en 5 september en 11 en 12 september van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Sibrandabuorren heeft een monumentale kerk, gebouwd op een kleine terp, ook een monument. De kerk werd gebouwd in 1872 en is de voorganger van de “heilige Bartholomeuskerk”. De buitenkant is na een grondige verfbeurt weer een lust voor het oog.Wat de binnenkant betreft: vooral het pas gerestaureerde Bakker en Timminga - orgel is erg de moeite waard.