Fyftich regio's yn Fryslân
NederlandsDuitsEngels
Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Aanbieding: Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Bijna 8 kilogram aan kennis over Friesland! Wees er snel bij want op is op.

De Nieuwe Encyclopedie van Fryslân is een onmisbare aanvulling in de boekenkast voor iedereen die gek is van Fryslân en meer wil weten van deze provincie. Op 15 september 2016 verscheen de vierdelige encyclopedie die rond de 3000 pagina’s telt, 11.000 trefwoorden bevat en ruim 8 kilo weegt. De encyclopedie staat bomvol actuele kennis over Fryslân en is een echte pageturner geworden.

Voor al diegenen die dit standaardwerk over Fryslân altijd al hadden willen hebben! Nu voor een wel heel speciaal prijsje! Maar let op! Op = Op!

| Prijs inclusief verzenden: € 29,90

1Fyftich regio's yn Fryslân


Deel:

-

-

Achter Stavoren
© Marica van der Meer

Achter Stavoren

It meast súdwestlike puntsje fan it fêstelân fan Fryslân is in nijsgjirrige hoeke. Mei de auto is it in úthoeke dêr’tst net gau komst. En it boemeltsje Snits – Starum: dêr sitte net grutte ......

lees meer

Ameland
© FrieslandWonderland

Ameland

It Amelân

It Amelân hat in soad te bieden. In moaie natuerlike omjouwing dêr`t men alle kanten út fytse en kuierje kin. Meitsje ris in tocht nei It Oerd of noch fierder, De Hon, en ûn......

lees meer

De Dokkumer Wâlden
© FrieslandWonderland

De Dokkumer Wâlden

De streek besuden Dokkum stiet bekend as De Dokkumer Wâlden. Dêr leit in sânrêch dêr`t him yn de rin fan de ieuwen in bysûnder lânskip ûntwikkele hat. Karakteristyk binne de elzesingels dy`t d......

lees meer

De Hemmen
© FrieslandWonderland

De Hemmen

Eastlik en súd-eastlik fan Snits leit in prachtich en wiids lânskip mei ferspraat in pear terpdoarpen en ien fan de Fryske Alvestêden: Drylts. It gebiet foarmet de oergong fan it marregebiet nei de......

lees meer

De Pingjumer Halsband
© FrieslandWonderland

De Pingjumer Halsband

In yntrigearjende namme foar in yntrigearjend gebiet. Om Penjum hinne leit in prachtich, ieuwenâld lânskip, dêr’t de lange striid tsjin de see noch dúdlik yn waar te nimmen is. ’Penjumer (Goud......

lees meer

De Skieding
© FrieslandWonderland

De Skieding

De ’Skieding’ is de tapaslike namme foar de wei dy`t fan Surhústerfean nei it suden rint. Dy wei is nammentlik de provinsjale grins tusken Grinslân en Fryslân. It lânskip is oan wjerskanten is......

lees meer

De Westelijke Bouhoeke
© FrieslandWonderland

De Westelijke Bouhoeke

Foar in soad minsken is Harns de moaiste fan de Fryske alve stêden. Oer smaak kinst fansels tsiere, mar de stêd fan de ’Ouwe Seunen’ hat yn alle gefallen wat dat de oare tsien net hawwe: de unik......

lees meer

Gaasterland
© FrieslandWonderland

Gaasterland

Goede waar priizget himsels. Dat jildt eins ek foar Gaasterlân, in unyk stikje Nederlân. It licht gloaiende lânskip lit in tige grutte fariaasje sjen: greiden, boulân, bosk, heide, reidlannen, som......

lees meer

Het Bildt
© FrieslandWonderland

Het Bildt

’Hier op `e wadden, wereld fan water en slik, won hij lând út see in weer en wyn, skep foor skep, monnikewerk’.

Dizze tekst op it monumint ’De Slikwerker’, dat by Swarte Haan op de dyk s......

lees meer

Het eiland van Easterein
© FrieslandWonderland

Het eiland van Easterein

Yn Westergoa, it gebiet westlik fan de eardere Middelsee, lizze de âldste diken fan Nederlân. De earste dykjes binne oanlein om inkelde pleatsen hinne en de dêrby hearrende ikkers. Fanôf ûngefear......

lees meer

Het Friese Haagje
© FrieslandWonderland

Het Friese Haagje

It Hearrenfean hat ynternasjonale bekendheid fanwegen it reedriden. Thialf wie fan de hiele wrâld de twadde oerkape 400 meterbaan en jildt noch hieltyd as íen fan de iisbanen yn’e wrâld mei de hu......

lees meer

Het Lauwersmeergebied
© FrieslandWonderland

Het Lauwersmeergebied

It Lauwersmargebiet

By de Deltawurken tinkt eltsenien daliks oan Seelân en Súd-Hollân, dêr`t yn 1953 de Wettersneedramp plakfûn. Mar de dyk dy`t de Lauwersmar skiedt fan it Waad komt......

lees meer

In en rond Leeuwarden
© FrieslandWonderland

In en rond Leeuwarden

Ljouwert: ien fan de Fryske Alve Stêden, start- en finishplak fan de ferneamde Alvestêdetocht en net om `e nocht al mear as 500 jier de haadstêd fan Fryslân. De lange en rike skiednis is op in soa......

lees meer

Moederpolder Tzum en omgeving
© FrieslandWonderland

Moederpolder Tzum en omgeving

Yn Westergoa, it gebiet westlik fan de eardere Middelsee, lizze de âldste diken fan Nederlân. De earste dykjes waarden oanlein om in inkelde pleats en de dêrby hearrende ikkers hinne. Fan om ende b......

lees meer

Nieuwlanden
© FrieslandWonderland

Nieuwlanden

De measte Alvestêdereedriders sille der gjin erch yn hawwe dat se it earste part fan de tocht, fan Ljouwert nei Snits, troch in gebiet ride dat om it jier 1200 noch see wie: de Middelsee. Dat wie in ......

lees meer

Noord Ferwerderadiel
© FrieslandWonderland

Noord Ferwerderadiel

Yn dit gebiet spile him yn 2006 in barren ôf dat oer de hiele wrâld de oandacht loek. Yn it bûtendykse gebiet rekken yn de nacht fan 31 oktober op 1 novimber troch stoarm en springfloed mear as 200......

lees meer

Omgeving Bakkeveen
© FrieslandWonderland

Omgeving Bakkeveen

Tusken wêr’t de Boarn en de Tsjonger har begjin fine - twa rivierkes dy`t it wetter fan it Drintske Plato nei it westen ta ôffiere - leit in ôfwikseljend lânskip mei bosk, heide, sânferstowings......

lees meer

Omgeving Beetsterzwaag
© FrieslandWonderland

Omgeving Beetsterzwaag

Beestersweach waard lanlik bekend doe`t de parse der efter kaam dat bûtenpleats Lauswolt de ’geheime’ lokaasje wie foar de besprekkings dy`t úteinlik laten ta it kabinet Balkenende IV. De kar fa......

lees meer

Omgeving Bolsward
© FrieslandWonderland

Omgeving Bolsward

Om Boalsert hinne leit in prachtich gebiet mei in tige ynteressante ûntsteansskiednis. Foar in protte minsken is dit op en top Fryslân: spektakulêre fiersichten, skildereftige en ferstille doarpkes......

lees meer

Omgeving Drents-Friese Wold
© Hendrik van Kampen

Omgeving Drents-Friese Wold

Der sille mar inkelde bern út de noardlike provinsjes wêze dy`t dêr nét ea op skoalreiske west ha: Appelskea. Dy namme hat foar in soad noarderlingen in wol hast magyske klank. De bysûndere oanl......

lees meer

Omgeving Grou
© FrieslandWonderland

Omgeving Grou

’Hert fan Fryslân’, sa wurdt Grou faak neamd. Letterlik sjoen kin men dêr eins net folle op ôftingje: it doarp leit likernôch yn de midden fan de provinsje. Yn oerdrachtlike sin is der lykwols......

lees meer

Omgeving Heegermeer en Brekken
© FrieslandWonderland

Omgeving Heegermeer en Brekken

It gebiet westlik en noardwestlik fan Heech wurdt wol it ’Lytse Marregebiet’ neamd. Dêr lizze, midsmank griene greiden, fyftjin markes en puollen dy`t meiïnoar ferbûn binne troch brede of smell......

lees meer

Omgeving Jorwert
© FrieslandWonderland

Omgeving Jorwert

Jorwert is fansels ferneamd fanwegen it prachtige boek fan Geert Mak, ’Hoe God verdween uit Jorwerd’. Ek as jo dat boek net lêzen hawwe is it doarp in besyk mear as wurdich, hielendal as jo fan d......

lees meer

Omgeving Makkum - Workum
© FrieslandWonderland

Omgeving Makkum - Workum

Liefhebbers van cultuurhistorie en traditionele kunst kunnen hun hart ophalen in het prachtige kustgebied tussen Makkum en Hindeloopen. Het gebied is de bakermat van het beroemde Makkumer aardewerk, d......

lees meer

Op en rond de Afsluitdijk
© FrieslandWonderland

Op en rond de Afsluitdijk

Op en om de Ofslútdyk

Foar de measten is de Ofslútdyk net mear en net minder as in handige, flugge ferbining tusken Fryslân en Noard-Hollân. Net folle minsken beseffe dat de tusken 19......

lees meer

Oud land en nieuw land
© FrieslandWonderland

Oud land en nieuw land

De Middelsee dielde Fryslân foarhinne yn twa stikken: Westergoa en Eastergoa. De Middelsee wie in djippe see-earm dy`t lâns Ljouwert rûn en dêrnei ôfbûgde rjochting Snits en Boalsert. Op de kaar......

lees meer

Princenhof en omgeving
© Hendrik van Kampen

Princenhof en omgeving

Tusken Ljouwert en Drachten leit in wol hiel bysûnder stikje Fryslân. Dêr geane de Fryske Wâlden oer yn de Lege Midden, it leech lizzende part fan Fryslân dêr`t de Fryske Marren ek yn lizze. Dy ......

lees meer

Rond de Deelen
© FrieslandWonderland

Rond de Deelen

Yn Fryslân binne de ferfeanterijen nearne sa dúdlik yn it lân te sjen as yn it gebiet tusken It Hearrenfean en Akkrum. Hjir, yn de saneamde Lege Midden fan provinsje, leit it natuergebiet De Delen.......

lees meer

Rond de Dokkumer Ee
© FrieslandWonderland

Rond de Dokkumer Ee

De Dokkumer Ie, dy`t fan Ljouwert nei Dokkum rint, bestie lang ferlyn út twa aparte ôfwetteringsstreamkes. De keunstmjittige, groeven ferbining tusken beide streamkes is noch te sjen yn it rjochte s......

lees meer

Rond de Fluessen
© Hendrik van Kampen

Rond de Fluessen

De streek om De Fluezen hinne falt alderearst op troch syn grutte widens: middenmank grutte stikken greide, dy`t leech lizze, mei hjir en dêr in sânrêch dy`t soarget foar in gloaiïng yn it lânski......

lees meer

Rond de Grote Veenpolder
© FrieslandWonderland

Rond de Grote Veenpolder

It bêst bewarre geheim fan Fryslân leit wierskynlik westlik fan Wolvegea: in skitterjend gebiet dat by it grutte publyk amper bekend is en mei dêrtroch syn autentike karakter beholden hat. Grutte, ......

lees meer

Rond de Langweerder Wielen
© FrieslandWonderland

Rond de Langweerder Wielen

Om de Langwarder Wielen hinne

De streek om de Langwarder Wielen hinne is in unyk stikje Fryslân. Nearne yn de provinsje sjocht men yn sa`n lyts gebiet sokke grutte lânskiplike ferskille......

lees meer

Rond de Lauwers
© Erica Schaafsma

Rond de Lauwers

Lang ferlyn kaam de see troch De Lauwers fier it lân yn. Tsjintwurdich is fan dy ynholte fan de see allinnich noch mar in rivierke oer, dat foar in part de grins tusken Fryslân en Grinslân is. Muon......

lees meer

Rond de Oosterschar
© FrieslandWonderland

Rond de Oosterschar

Rottum, Rotsterhaule, Rotstergaast, Reahel... It binne net de meast útnoadigjende nammen. Dochs is it gebiet tusken It Hearrenfean en de Tsjûkemar it besykjen mear as wurdich. It wide lânskip is oe......

lees meer

Rond het Bergumermeer
© FrieslandWonderland

Rond het Bergumermeer

Fryslân op syn moaist: dat fine in soad minsken fan it gebiet om de Burgumer Mar hinne. En ek al is dat fansels subjektyf, foar dy kwalifikaasje is in boel te sizzen. It gebiet eastlik en noardeastli......

lees meer

Rond het Dokkumer Grootdiep
© FrieslandWonderland

Rond het Dokkumer Grootdiep

It gebiet east fan Dokkum is yn lânskiplik en kultuerhistoarysk opsicht ien fan de meast ynteressante stikjes Fryslân. It seeklaaigebiet wurdt karakterisearre troch rûme fiergesichten, skynber sama......

lees meer

Rond het Slotermeer
© FrieslandWonderland

Rond het Slotermeer

De Sleattemer Mar sprekt op de ien of deoare wize ta de ferbylding. It is ien fan de grutste Fryske marren, dy’t in stikmannich kear yn ’t jier it dekor is foar it spektakulêre skûtsjesilen en i......

lees meer

Rond het Tjeukemeer
© FrieslandWonderland

Rond het Tjeukemeer

Nederland polderland: als die uitdrukking érgens letterlijk van toepassing is, dan is het wel in het gebied ten zuiden en westen van het Tjeukemeer. De Lemster Polders, de Veenpolder van Echten, de V......

lees meer

Schiermonnikoog
© FrieslandWonderland

Schiermonnikoog

Skiermûntseach

In oerke mei de boat, en men is yn in hiel oare wrâld. Dat is Skiermûntseach. It is it meast eastlike (bewenne) Nederlânske waadeilân en hat sûnt 1989 yn syn gehiel de......

lees meer

Schoterland
© FrieslandWonderland

Schoterland

De namme fan dizze streek is ûntliend oan de eardere gemeente mei deselde namme, dêr`t it gebiet dêr`t hjir om giet rûchwei de eastlike helte fan is. Skoatterlân wie yn de njoggentjinde ieu ek de......

lees meer

Sneek en de Lege Geaën
© FrieslandWonderland

Sneek en de Lege Geaën

Snits hoecht eins gjin taljochting: it is ién fan de Fryske alve stêden en ít wettersportsintrum fan Fryslân. Hichtepunten fan it wettersportseizoen binne de finale fan it Skûtsjesilen en fansels......

lees meer

Ten noorden en oosten van Franeker
© FrieslandWonderland

Ten noorden en oosten van Franeker

Dit gebiet is it dekor fan it earste part fan it meast beruchte trajekt fan de Alvestêdetocht: dat fan Frjentsjer nei Dokkum. De ferneamde reedrydrûte giet by Doanjum, Boer en Rie lâns, terpdoarpke......

lees meer

Ten Noorden van Dokkum
© FrieslandWonderland

Ten Noorden van Dokkum

Boppe Dokkum leit in prachtich en noch foar in grut part net ûntdutsen gebiet. It lânskip falt op troch prachtige fiersichten, skildereftige terpdoarpkes, ieuwenâlde tsjerkjes, ferskillende soarten......

lees meer

Ten zuiden van de Lende
© FrieslandWonderland

Ten zuiden van de Lende

De súdlike grinsstreek fan Fryslân is in streek mei in soad ôfwikseling: iepen greide en boulân, beamwâlen, bosk, heide, moeras en wetter. De fariaasje yn it lânskip giet lyk op mei in rike natu......

lees meer

Terschelling
©

Terschelling

Skylge

Skylge is fansels bekend om Oerol, it teaterfestival dat sûnt 1981 alle jierren yn juny op it eilân holden wurdt. It is útgroeid ta íén fan de grutste festivals foar strjit- en......

lees meer

Top en Twel en de Lege Wâlden
© FrieslandWonderland

Top en Twel en de Lege Wâlden

Yn dit prachtige gebiet fine jo in soad wetter, in híél soad wetter: njonken de Snitser Mar sels ek de withoe folle fearten, sleatten en puollen dêromhinne. It is dus ynearsten in paradys foar de w......

lees meer

Trynwâlden
© FrieslandWonderland

Trynwâlden

Noardeastlik en eastlik fan Ljouwert leit in hiel bysûnder gebiet. Hast nearne yn Nederlân binne op sa`n koarte ôfstân fan elkoar sokke ferskillende lânskippen te sjen. Bosk, sompige reidlannen, ......

lees meer

Tussen Lende en Tsjonger
© FrieslandWonderland

Tussen Lende en Tsjonger

Faak wurdt sein dat Fryslân eins ophâldt by de rivier De Tsjonger: besuden dêrfan lizze de Stellingwerven, in streek mei in hiel eigen karakter en kultuer. Dêr prate se gjin Frysk, mar ’Stelling......

lees meer

Van Veenklooster naar Veenwouden
© FrieslandWonderland

Van Veenklooster naar Veenwouden

De streek tusken Feankleaster en Feanwâlden is in hiel eigen stikje Fryslân. Nearne net yn Fryslân komt men yn sa`n lyts gebiet safolle doarps- en streeknammen tsjin dy`t ferwize nei it (oarspronkl......

lees meer

Vlieland
© Hendrik van Kampen

Vlieland

Flylân

Flylân: in Frysk waadeilân mei in ‘Hollânske ynslach’. Neidat it ynearsten ta it foech hearde fan de Fryske Steaten, is it ieuwen lyn bestjoerd troch de Steaten fan Hollân ......

lees meer