Deel:

|


Bestjoer en leden Jeu de boules

Leden oantal

Nei de oprjochting yn 1998 binne der in protten saken (jierferslaggen, wedstriidútslaggen, ledelisten en bestjoer gegevens)  bewarre bleaun. Ut it argyf blykt ek dat it ledental aardich stabyl bleaun binne. De leden binne hiel trou en bliuwe lid. Der sitte in protte roubrieven yn it argyf. Doch is der ien persoan dy't fan ôf de oprjochting lid is en noch hieltyd komt (2022) dat is Anne Okkema- Zijlstra. Se is mei har 96 jier seker net de minste fan de ploech. 

Op 30-06-1998,  53 leden

Op 26-10-1999,  55 leden

Op 14-08-2000,  62 leden

Op 06-06-2002,  61 leden

Yn 2006,  65 leden

Yn 2009,  63 leden

Yn 2010,  57 leden

Yn 2012,  57 leden

Yn 2014,  55 leden

Yn 2015,  53 leden

Dizze sifers binne oant 2016 ferwurke.

Subsydzje

Ut de oantekens blykt dat it bestjoer der goed by is om subsydzje oan te freegjen. Sawol by de gemeente (doe Littenseradiel)  as wol by de Rabobank. Ek troch it Stipepunt ( werkgroep Welzijn en Zorg) yn Easterein wurdt der elts jier in bydrage levere. It is wol grappich om te leazen dat as tsjinprestaasje foar de Rabo bank de flagge hingje moast. Doch waard der ek wol ris in fersyk ôf wiist. Bygelyks yn 2011 waard it troch de Rabo net takent.

Mar yn 2012 ha se it wer goed makke. De banen moasten opknapt. En soks is net om 'e nocht. It koste € 4.950,- eksklusief b.t.w. It kaam totaal op in bedrach fan    € 5989,50.

Lokkich waard der subsydzje binnen helle:

Littenseradiel  € 3000,-

Rabobank € 1500,-

Anoniem   € 1500,-

Deun By  € 1000,-

Op 3 juny 2013 binne de opknapte banen wer (her) iepene

Bestjoer,

Nei it earste bestjoer binne der in protte minsken dy't yn it bestjoer sitten ha. It bestjoer bestiet út fiif minsken. En elts jier giet der ien út en komst der in nije ien. Doch kin men sjen dat der ek wol minsken langer yn sitte dan fiif jier. Foar safier der foto's binne fan it bestjoer, binne dizze fersjoen fan de nammen. As minsken út it bestjoer gean krije se in leppeltsje mei it embleem fan de Jeu de boules feriening.

Hjir ûnder in brief wêr yn beskriuwn wurdt hoe de feriening mei bestjoer wurket. Ek pleatse we noch it jierferslach fan 2011. Dêryn wurdt dúdlik dat it bestjoer ek wol perikelen kent.

Easterein 2002-12-15

Geachte heer Wiersma,

In een bestuursvergadering gehouden op 09 Dec: 1.1. van onze Jeu de Boules club “Deun-By” hebben wij kennis genomen van de inhoud van Uw brief van 18 November j.l.

Hier enige informatie en werkwijze van onze Jeu de Boules vereniging:

Ons bestuur bestaat uit vijf leden, waarbij elk jaar een bestuurslid aftreed.Met algehele instemming van het bestuur wordt een lid gevraagd om de vacante plaats in te nemen.Deze bestuurswissel vindt altijd plaats op onze jaarvergadering in Februari.Tot op heden werkt deze werkwijze goed. Op deze jaarvergadering wordt het jaarverslag voorgelezen door de schrijver, en een financieel verslag door de penningmeester.

Ons belangrijkste wedstrijd, welke altijd op de eerste Dinsdag in September wordt gehouden is het vijf dorpen Rabobank toernooi.

Het onderhoud van de banen wordt uitgevooerd door vrijwilligers van onze club. Onze club telt 64 leden. Uit bovenstaand kunt U opmerken dat het bestuur niet veel tijd en energie in onze vereniging hoeft te steken. In tegenstelling tot de voetbal en kaatsvereningen. Als ik zie hoeveel kaatswedstrijden in het zomerseizoen gehouden worden, en wat voor tijd en energie deze bestuursleden hierin moeten steken, kan ik mij voorstellen dat voor deze functies weinig animo is te vinden bij de leden, dit zelfde geld mijns inziens voor de voetbalclub. Ik denk dat dit een van de redenen kan zijn dat in het verleden is afgeweken van de bepalingen zoals beschreven in de statuten.

Wat de renovatie/uitbreiding van de sportvoorzieningen betreft, hebben wij als enige wens een uitbreiding met eventueel vier banen, indien dat in de toekomst nodig mocht zijn. Deze wens is bij het bestuur van de “Skoalleseize” bekend.

Hopende U zo van dienst te zijn geweest teken ik:

Namens het bestuur

Jaarverslag 2011

1. Thema’s 2011.

In dit jaarverslag vermeld ik de volgende thema’s: Bestuur, leden, activiteiten en speerpunten.

2. Bestuur.

Voorzitter: Geert Dijkstra,     aftredend 2012

Secretaris: Henk Panneman,   aftredend 2014

Penningmeester: Griet Rijpstra, aftredend 2013

Wedstrijdleiding: Roelie Reijnhoudt, aftredend 2015

Uiltje Bouma is bereid gevonden Geert als voorzitter op te volgen. Jan Strikwerda zal ook komend seizoen de wedstrijdpunten registreren. Sikko Scheltema gaat optreden als voorzitter van de baancommissie. Met deze personen heeft het bestuur voldoende slagkracht. Een officiële vijfde bestuurslid lijkt ons dan ook niet urgent. Ter voorkoming van het staken van de stemmen telt de stem van de voorzitter 1 dubbel.)

3. Leden.

a. Uitgeschreven zijn: E. Droge- van Koolwijk, vanwege verhuizing en B. Kuipers, vanwege leeftijdsongemakken.

b. Ingeschreven zijn: T. Rijpma. Tjebbe, we heten je nogmaals van harte welkom. (Per heden hebben zich als lid aangemeld Carli Houtsma en Ed Planken. Beiden hebben het afgelopen seizoen met de Koersbal meegedraaid en zijn dan ook voor velen geen onbekenden. We hopen dat jullie het ook bij de Jeu de Boules naar je zin hebben.)

De vereniging telt momenteel 57 leden.

4. Activiteiten.

De volgende activiteiten met hun winnaars:

(Vermeld worden de leden van “Deun By”)

a. Koninginnedag:

Sikko Scheltema Kampioen (31), Yt Scheltema 2e(28), Minke Kuiper 3e(21) , Tietsje Zijlstra 4e(1313) en Djoke Dijkstra 5e(11).

b. Dorpsfeest:

Tea Kooistra Kampioen (28), Annie Stegenga 2e(14), Afke Wiersma 3e(13) Piet de Boer 4e(I3) en Henk Panneman 5e( 11)

c. Witmarsum: Geen gegevens. Sorry.

d. Menaam:

Henk Panneman 4C (17) Prijzen waren er verder voor Jan Strikwerda, Ymie Veninga en Pup Kuipers.

e. Rabotoernooi:

AFGELAST

f. Onderlinge competitie:

Jan Strikwerda (18), Aagje Schaafsma 2e (l5), Abe Stegenga 3e (l4) , Djoke Dijkstra 3e(14) , Sjoerd Bonnema 3C(I4), Geertje Punter 4e(12), Tea Kooistra 5e (11) Gosse Vellinga 5e (11) en Anneke Elgersma 6e (10)

g Jaarcompetitie:

Hilbrand Drost Kamnioen (123), Jan Strikwerda 2e (114,5), Hein Wiersma 3e(90), Geeske Vellenga 4e (89) en Afke Wiersma 5e (73).

5. Speerpunten.

a. Wat leden ons het afgelopen jaar toefluisterden.

1e.  Is het niet mogelijk om volgend jaar om 14.00 uur te beginnen in plaats van 14.30 uur? Dan zijn we ’s-middags wat eerder thuis wat wel schikt.

VOORSTEL:

Dit jaar zijn we om 14.00 uur aanwezig-

2e. We vinden 7 maanden spelen wel erg lang, (april t/m oktober) Er mag wel een maand af. Hierover nadenkend heeft het bestuur besloten om dit seizoen in te korten met 2 weken. (Eerste week april en laatste week oktober.) Voor het dagelijks bestuur is dit erg prettig, omdat zij tevens dagelijks bestuur zijn van ook “De Soos". Beide verenigingen zijn hierdoor beter af te sluiten en op te starten.

3e. We willen als het in de zomer opeens erg warm is niet ’s-avonds spelen.

Tot nog toe is het te doen gebruikelijk om vanaf 25 graden de wedstrijden naar de avond te verplaatsen. Veel leden nemen ons dit niet in dank af.

VOORSTEL:

We spelen ook tijdens warmte gewoon ’s-middags.

b. Competitie.

Het nieuwe wedstrijdreglement werd tijdens de jaarvergadering aangenomen met 38 stemmen voor, 5 tegen en 1 onthouding. We spraken wel duidelijk af om ingeval één en ander toch niet zou bevallen terug te gaan naar het oude systeem. Gaandeweg de rit bleek dat het systeem voor velen als onduidelijk werd ervaren. Belofte maakt schuld, dus gaan we terug naar het bekende systeem.

Echter:

Na overleg met Jan Strikwerda, die de registratie van de punten op zich gaat nemen, is het idee geboren om twee competities te houden. Tijdens de jaarvergadering zal Jan u één en ander toelichten.

c. Uitbreiding banen.

Met 41 stemmen voor en 3 stemmen tegen kreeg het bestuur tijdens de laatste jaarvergadering groen licht voor het uitwerken van de plannen om de banen uit te breiden. Hierna volgden een aantal besprekingen met “De Skoalleseize”. Met betrekking tot de fondsenwerving heeft “De Skoalleseize” het initiatief hiertoe van ons overgenomen. (Zie dossier, voor u ter inzage tijdens de aanstaande jaarvergadering.)

Tot op heden zijn er geen berichten over binnengekomen financiële steun. Derhalve heeft het momenteel geen zin om over de plannen te filosoferen. Op het moment dat er geldstromen binnenkomen, wordt over het onderwerp “Uitbreiding banen “ een extra ledenvergadering bijeengeroepen.

d. Baanonderhoud.

Wij kunnen alleen prettig ons spel “Jeu de Boules"spelen als de banen goed op orde zijn. Voor het onderhoud van de banen zijn vrijwilligers nodig. Het bestuur ziet de buitengewoon belangrijke taak van onderhoudsvrijwilliger graag geformaliseerd in een door de leden bekrachtigde commissie met een eigen verantwoordelijke coördinator/voorzitter. Het bestuur heeft een protocol met taken uitgewerkt. Het bestuur hoopt nog vóór de ledenvergadering de coördinator/voorzitter te vinden.

e. Contributie/donateurs.

Voor wat betreft de contributie wordt verwezen naar bijlage 3. Met betrekking tot het verwerven van donateurs twee zaken:

1e.  De basiscontributie van € 7 per jaar opent de mogelijkheid om voor een klein bedrag donateurs te werven. Men is daarmee tevens lid en mag ook komen spelen, ook al kost dit € 1 per middag.

2e.   Het bestuur wil actief op zoek gaan naar sponsoren.

Ingeval u een idee hebt wie hiervoor benaderd kan worden, tip ons.

f. Omgangsregels.

Als u het gestelde onder a nog eens bekijkt, dan ziet u dat er sprake is van tegenstellingen.

-Beginnen we om 14.00 u of 14.30 uur.

-Spelen we de volle 7 maanden.

-De 25 graden problematiek.

Wat de keuze ook is, er is altijd een gedupeerde groep. Noem ze “verliezers”.

Je kan het ook hebben over de competitie of de uitbreiding van de banen of het baanonderhoud. Het bestuur staat voor democratisch tot stand gekomen besluiten en gaat er van uit dat de leden deze zonder gemor en gekonkel respecteren.

H.Panneman

(secretaris)

G.Dijkstra

(voorzitter)

Colofon

Argyf Jeu de boules.

Foto's Jeu de boules


© Tekst: Vereniging Deun By - © Foto voorblad: onbekend

Bestjoer en leden Jeu de boules
©: onbekend


ut de krante 1998
It bestjoer yn 1998
Dit bestjoer hat it foar inoar krigen in feriening op te rjochtsjen mei by passende banen. Achterste rige f.l.n.r. Piet H. de Boer, Sikke Scheltema. Foar, Roelie Reynhoudt, Annie Hartman en Baukje Bru
Iepening op 15 septimber 1998
f.l.n.r: Annie Hartman, Piet H. de Boer, Baukje Bruinsma, Sikke Scheltema, Roelie Reynhoudt.
Bestjoer 2004- 2009
f.l.n.r.: Corrie Bonnema, (staand) Geert Dijkstra, Froukje Osinga, Gryt Rypma, Abe Stegenga
Bestjoer 2009
f.l.n.r. Henk Panneman, Corry Bonnema, Froukje Osinga, Griet Rypma, Geert Dijkstra.
Op it gêrs nei de oprichting yn 1998
Foar Gerrie de Boer, dêr achter Evert Kingma, rjochts Akke Bijlsma en Chr. Paauw
De earste simmer nei de oprjochting yn 1998
Der binne noch gjin banen oanlein. Dochs binne de leden sa entûsjast dat der spile wurdt op gers. v.l.n.r. Hein Wiersma, Piet H. de Boer, Tine Bonnema, Froukje Osinga,? Sittend op de bank:? , Tjits
De iepening feestlik
Mei kofje en oranjekoeke wurdt it fierd.
Geselliche byienkomst mei de iepening
Nei prate
De klup minsken op de foto, it bestjoer fan ' Deun By ' en de minsken dy 't meiwurke hawwe oan de realisaasje fan de oanlis fan de banen: Hendrik Okkema en Willem Twijnstra as fertsjintwurdiging fan d
2003-2004
Mjitte is witte yn 2003
2003
Links: Wijke Hylkema, Anne Rispens, fierder ûnbekind

f.l.n.r. Piet H. de Boer, Enno Bruinsma, Annie Hartman, Roelie Reynhoudt, mevr. Rispens. Sittend, Abe Stegenga, Baukje Bruinsma
Pauze
f.l.n.r. : ûnbekind, frou Stilma, Anne Rispens, Germ Stilma, Steand, Roelie Reynhoudt, derfoar Aafje Schaafsma, Corrie Bonnema, Tine Bonnema, derfoar op de rêch ûnbekind.
Frysk priisútrikking
Links foar Akke Bijlsma, mei de beker Roelie Reynhoudt, Froukje Osinga. Fierder ûnbekind
11e kear Rabo tournooi organisearre troch Easterein (2009)
De prizen giene nei: Enno Bruinsma 1e (Easterein ), Jappie Lanting 2e (Boazum ), Akke Hager 3e (Wytmarsum ). De prizen 4 o / m 9 giene nei: Djoke Dijkstra, Coba Strembler, Corrie Bonnema, Gosse Velleg
Konsentraasje
Hiekje Meijer fol konsintraasje mei it mikken fan de bal. Dêrneist Hein Wiersma dy 't tasjocht en Stremler hâldt it oersjoch.
Jeu de Boule
Fan foar nei achter: Henk Panneman, Iet Scheltema, Sjoerd Bonnema, dêrachter wite jas Janke Twijnstra,
Priisútrikking 2012
f.l.n.r. Jan Strikwerda, ûnbekind, Uiltje Bouma. Links achter Griet Rypma.
De tredde helte, 2012
f.r.n.l. Sikke Scheltema, Harm Bergsma, Abe Stegenga, Rudy Mulder, ?.
2012
Drok dwaande.
Efkes lins, 2003
Mei gesichten nei foaren: links Doede Okkema, derneist Anne Okkema- Zijlstra, rjochts derfan Betsy van de Heide. Dêr efter Rienk van der Valk. En Anne Okkema- Zijlstra dy't fan ôf de oprjochting li
Yn 2003
Neist it 'boulen' is it in sosiaal barren. Mei de blauwe trui oan Annie Hartman.
De rûne tafel
Efter: Rudy Mulder, Lies Vellinga. Sittend: Froukje Osinga, Jetske Paauw, Abe Stegenga
In protte bekinden
De earste ballen wurde smiten
Op dizze foto binne te werkennen: v.r.n.l: mefr. Stilma, Doede Okkema, Stilma, S. Scheltema, F. Osinga dêrnei??
Mei waar en wyn wurdt der spile
2003
f.l.n.r. Annie Kingma, Froukje Osinga, Gerrie de Boer.
Genôch belangstelling
De iepening is noch yn it âlde gebou.

Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Bijna 8 kilogram aan kennis over Friesland! Wees er snel bij want op is op.

De Nieuwe Encyclopedie van Fryslân is een onmisbare aanvulling in de boekenkast voor iedereen die gek is van Fryslân en meer wil weten van deze provincie. Op 15 september 2016 verscheen de vierdelige encyclopedie die rond de 3000 pagina’s telt, 11.000 trefwoorden bevat en ruim 8 kilo weegt. De encyclopedie staat bomvol actuele kennis over Fryslân en is een echte pageturner geworden.

Voor al diegenen die dit standaardwerk over Fryslân altijd al hadden willen hebben! Nu voor een wel heel speciaal prijsje! Maar let op! Op = Op!