|

Pleatsen yn en om Folsgeare hinne

Pleatsen yn en om Folsgeare hinne
©: Atlas Friesland
Pleatsen yn en om Folsgeare hinne
(©: Lexicon Frisicum)
Pleatsen yn en om Folsgeare hinne
(©: Wikipedia)
Pleatsen yn en om Folsgeare hinne
(©: Wikipedia)
Pleatsen yn en om Folsgeare hinne
(©: Harmen Wiersma)
Pleatsen yn en om Folsgeare hinne
(©: Atse Bruin)
Pleatsen yn en om Folsgeare hinne
(©: Atse Bruin)
Pleatsen yn en om Folsgeare hinne
(©: Atse Bruin)
Pleatsen yn en om Folsgeare hinne
(©: archief S. Kooistra)
Pleatsen yn en om Folsgeare hinne
(©: Atse Bruin)
Pleatsen yn en om Folsgeare hinne
(©: Atse Bruin)
Pleatsen yn en om Folsgeare hinne
(©: Atse Bruin)
Pleatsen yn en om Folsgeare hinne
(©: Atse Bruin)
Pleatsen yn en om Folsgeare hinne
(©: Atse Bruin)
Pleatsen yn en om Folsgeare hinne
(©: Atse Bruin)

Alle âlde typen pleatsen dy’t yn Fryslân foarkomme, steane yn en om Folsgeare hinne, útsein it langhûs type.

1. Kop Hals Romp pleats  (Pastorij pleats)

2. Kop romp pleats  (Walma state)

3. Dwershûs pleats  (Scheender state)

4. Stjelp pleats  (Suderburen)

5. Gearstalde pleats  (Carpe Diem)

It Langhûs.

De boer wennet op de feanterp tegearre mei it fee yn in iepen romte ûnder ien dak. De ûntwikkeling fan de pleats komt yn in nije fase, wannear’t de boer skieden fan it fee wennet. It wenhûs is skieden fan de skuorre troch it middenhûs, dat leger is as it foarhûs. Dêrefter de skuorre, dy’t fariearret nei geraden it tal stiks fee dat de boer hat. It hea wurdt njonken de pleats yn de heaberch opslein. 

It lêste langhûs mei byhearrende heaberch yn Fryslân stiet, folslein restaurearre, yn it doarp Warten. It is as museum ynrjochte ( boujier 1725)

Zie voor meer informatie:

Boerderijen in en rond Folsgare, NL
Pleatsen yn en om Folsgeare hinne, FR
Atse Bruin

Reageare

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur of de eigenaar van het item. (Wytske Heida)

Archivering van erfgoedinformatie met het ErfgoedCMS™

Bent u geïnteresseerd in erfgoedinformatie en hoe u dit op een professionele en duurzame manier kunt ontsluiten op het internet, dan is het volgende voor u van belang.

Sinds kort is er namelijk het ErfgoedCMS™ van DeeEnAa. Met dit op maat gemaakte ErfgoedCMS™ kan ieder dorp of iedere stad haar erfgoedinformatie registreren, rubriceren en ontsluiten. Daarnaast kan het ErfgoedCMS™ worden ingezet als webshop voor lokale producten en kan het de basis vormen voor dorps- of stadswandelingen compleet met QR-code bordjes.

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u graag naar de pagina over het ErfgoedCMS™ op de ErfgoedCMS-website via onderstaande knop.