Deel:

|


Meinte Ruurds Abma

Op 12 maaie 1898 wurdt  Meinte Ruurds Abma berne yn Hidaard. Syn âlden Ruurd Taedes Abma en Hesseltje Brandsma ferhúzje yn 1905 nei Folsgeare.  Op 11 maaie 1922 trout hy mei Akke Boschma, in dochter fan Feike Boschma en Willemke Rollema. Hy wurdt letter boer op de “Blikken pleats” en jout dizze de nije namme Carpe Diem. Meinte Ruurds skriuwt in soad stikjes, it neikommende ferhaal is fan syn hân.

It fierste oantinken oan hynders giet werom nei Hidaard, dêr’t moarns it hynder foar de tsjernmole rûn. En dat bleau ek wol ris stean en dan kaam mem troch de tsjernhoarnedoar en sei: krr, krr, en it spul rûn wer. Yn 1905 ferhuzen wy nei Folsgeare  en yn 1907 waard de pleats ferboud. Doe kaam der wer in hynder foarde tsjernemole, mar no gong it om de wetterbak (400 liter) op’e souder fol te pompen.

As jonge mochten jo yn‘e fakânsje mei it âldste hynder tuskenyn ride yn‘t dongjen, doe’t je wat âlder waarden, krigen je in wat wiffer bist yn‘e hannen, alles ûnder kondysje “meist net sa jeie”. Mei in span foar de meanmasine waard al wat grutter blyk fan fertrouwen jûn. As feint mei in faam yn’e tilbury op heechtijdagen nei Ljouwert as nei Gaasterlân wiene hichtepunten. Soldaat wurde wie der ek by. “Waar wil je dienen?” waard ús by de keuring frege. “Bij de cavalerie”,  wie it antwurd.

Zie voor meer informatie:

Meinte Ruurds Abma en zijn paarden, nl
Meinte Ruurds Abma en syn hynders, fr

© Tekst: Wytske Heida - © Foto voorblad: archief db Folsgare

Meinte Ruurds Abma
©: archief db Folsgare
Meinte Ruurds Abma
Carpe Diem (©: Atse Bruin)
Meinte Ruurds Abma
Oan it wurk (©: archief db Folsgare)
Meinte Ruurds Abma
Carpe Diem 1946 (©: db Folsgare)


Reageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de schrijver van dit item (Wytske Heida)Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Bijna 8 kilogram aan kennis over Friesland! Wees er snel bij want op is op.

De Nieuwe Encyclopedie van Fryslân is een onmisbare aanvulling in de boekenkast voor iedereen die gek is van Fryslân en meer wil weten van deze provincie. Op 15 september 2016 verscheen de vierdelige encyclopedie die rond de 3000 pagina’s telt, 11.000 trefwoorden bevat en ruim 8 kilo weegt. De encyclopedie staat bomvol actuele kennis over Fryslân en is een echte pageturner geworden.

Voor al diegenen die dit standaardwerk over Fryslân altijd al hadden willen hebben! Nu voor een wel heel speciaal prijsje! Maar let op! Op = Op!