Hantum

Hantum
©: FrieslandWonderland

Hantum is in karakteristyk terpdoarp dat inkele ieuwen foar it begjin fan de jiertelling ûntstien is op in kwelderwâl en stadichoan opsmiten is ta in flinke hichte. It komt healwei de 10e ieu foar it earst foar yn de boarnen as Hanaten. De tsjerke lei, sa as dat wol faker foarkaam, net op ‘e krún fan de terp, mar troch de ôfgravingen om1900 hinne kaam se alhiel oan de súdwestlike râne fan de doarpsterp te stean.

De doarpskom lei sadwaande noardlik en noardeastlik fan de Tsjerkestrjitte, dêr‘t de út 1845 datearjende skoalle stiet, dy‘t no as ferieningsgebou brûkt wurdt en foar dat doel letter útwreide is. Oan de Grutte Stege, Smidsstrjitte en oare strjitten en stegen stiet in frij kompakte bebouwing fan ienfâldige tradisjonele boarger- en arbeidershuzen. Yn ‘e rin fan de 20e ieu is Hantum geandewei yn eastlike rjochting wat útwreide en de nijbou fan nei de oarloch kaam oan de súdeastlike flank telâne.

Oan de râne fan de hege, ôfgroeven terp stiet de yn it lêst fan de 12e ieu boude en oan Martinus wijde romaanske tsjerke fan dowestien en is op de finsters en de toer nei frij geef de tiid trochkaam. De foarse toer mei ynsnuorre spits en oan beide kanten ûnderling ferskillende oanbousels, ferfong yn 1808 in westwurk. Yn de goatyske tiid is it skip wat ferhege en kamen der spitsbôgefinsters yn de súdgevel. It koar springt wat yn en de healrûne absis springt ek wer wat yn. It dowestiennen muorrewurk dat benammen oan de noardkant net folle fersteurd is, is fersierd mei wide rûnbôgenissen op smelle muorredamen, dêr‘t in kraal oerhinne rint. By it koar binne de nissen wat leger en krigen se boppedat maskers as fersiering. De bôge-omlisting en kraal binne úttakkele. De pastorije yn de Smidsstraat is in middengongwenning fan it notabele type. Súdlik fan Hantum is yn 1988-1991 in Stoepa, in boeddhistyske timpel boud, in opfallend eksoat yn it Fryske lânskip.

Colofon

Uitgeverij: NoordBoek - Auteur: Peter Karstkarel


© Tekst: - © Foto voorblad: FrieslandWonderlandEk ynteressant