Nijsgjirrichheden yn Aldeboarn


Winliken is it neat, in bocht yn in wetter, in knik yn in âlde earm fan in wetter, part fan in oerâlde leechlânbeek stadich streamend troch in stik kultuerlânskip tusken Aldeboarn en Alde Feanen.

En dochs.. dy loften en fierten. It deade reid mei in jerke beloftefol yn de moarntiid. De lûden oan de oare kant yn de elzesingel. In tomke, skril en sketterjend oan de ein, de earste reidmosk, in tsjiftsjaf en somtiden in fitis. It koeren fan de houtdo ûnsichtber oer it wetter. De rigele peallen foar dy ynham mei twa strânljippen en in iensume tsjirk.

Wy ha it feroarjen sjoen. Trije twychjes fan in wylgebeam wurden grauwe beammen mei swiere krunen. In bunders grutte grûnberging dy’t der ynienen wie en dit jier samar ek wer fuort. Neat fan werom te finen, in flakke griene hoeke gerslân mei op ’e nij ljippen en skriezen. En yn it wat wiete midden waarlamkes, mar gjin swietlûdich bletterjen yn de hoare skimerjûn.

Wat is der moai oan dit plakje, wat is der moai oan kjeld yn it fjild, oan fûle hagelbuien en reinwetter en hurde wyn, dy’t de triennen jin út de eagen waaie. Mar it kin ek oars. It yndrukwekkende lemieren fan de dei moarns betiid, in opkommende fjoerbal achter Drachten. Sinnestrielen oer de lea sa dat de jas út kin.

Wat makket it stee sa oantreklik. De sfear fan de iere moarn of de spanning fan it kânske fan dat ljipke wêrfan we witte dat it net lang mear duorret? Of is it dochs it lânskip dat ûndanks it nije bewurkjen dy oerâlde bewenners bewarre hat? Ik wit it net, mar jier op jier genietsje ik fan dat moaiste plakje fan Fryslân. In pear dagen, yn de aaisikerstiid.


Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Bijna 8 kilogram aan kennis over Friesland! Wees er snel bij want op is op.

De Nieuwe Encyclopedie van Fryslân is een onmisbare aanvulling in de boekenkast voor iedereen die gek is van Fryslân en meer wil weten van deze provincie. Op 15 september 2016 verscheen de vierdelige encyclopedie die rond de 3000 pagina’s telt, 11.000 trefwoorden bevat en ruim 8 kilo weegt. De encyclopedie staat bomvol actuele kennis over Fryslân en is een echte pageturner geworden.

Voor al diegenen die dit standaardwerk over Fryslân altijd al hadden willen hebben! Nu voor een wel heel speciaal prijsje! Maar let op! Op = Op!