|

Omjouwing Easterskar

Omjouwing Easterskar
©: FrieslandWonderland

Rottum, Rotsterhaule, Rotstergaast, Reahel... It binne net de meast útnoadigjende nammen. Dochs is it gebiet tusken It Hearrenfean en de Tsjûkemar it besykjen mear as wurdich. It wide lânskip is oerweldigjend moai, de stilte is te hearren en de rêst hat syn gelikens net.

It gebiet bestiet út leechlizzende stikken feangrûn mei hjir en dêr in sânhichte. De útgongen -haule en -gaast tsjutte op dy heger lizzende grûnen. Oan de plaknammen is de bewenningsskiednis ôf te lêzen: út Rottum (nei alle gedachten neamd nei in edelman, Tjalling Rotmers) wei binne Rotsterhaule en Rotstergaast ûntstien, út Alde Ouwer (’âlde wâl’) wei Ousternijegea en Ousterhaule en út Aldehaske wei Nijehaske en Haskerhoarne. ’Haske’ soe fan oarsprong ferwize nei in gerssoarte, mar it is ek Frysk foar ’lytse hazze’; it dier dat de flage fan de eardere gemeente Haskerlân sierde.

Natuerleafhawwers kinne har hert ophelje yn it Easterskar, in goed 500 hektare grut natuergebiet tusken Sint-Jânsgea en it rivierke De Tsjonger. It bestiet út iepen wetter, reidlannen, greide en moerasbosk en is ûntstien troch it ôfgraven fan fean yn de twadde helte fan de njoggentjinde ieu.

It skilderachtich lizzende Nannewiid by Aldehaske is ek it gefolch fan turfwinning. It is in paradys foar de (lytse) wettersport, fiskers en swimmers. Noch folle mear mooglikheden foar wetterrekreaasje biedt fansels de Tsjûkemar.

Colofon

FrieslandWonderland

© Foto voorblad: FrieslandWonderland


Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Bijna 8 kilogram aan kennis over Friesland! Wees er snel bij want op is op.

De Nieuwe Encyclopedie van Fryslân is een onmisbare aanvulling in de boekenkast voor iedereen die gek is van Fryslân en meer wil weten van deze provincie. Op 15 september 2016 verscheen de vierdelige encyclopedie die rond de 3000 pagina’s telt, 11.000 trefwoorden bevat en ruim 8 kilo weegt. De encyclopedie staat bomvol actuele kennis over Fryslân en is een echte pageturner geworden.

Voor al diegenen die dit standaardwerk over Fryslân altijd al hadden willen hebben! Nu voor een wel heel speciaal prijsje! Maar let op! Op = Op!