Skilplein

Skilplein
©: Jan Hiemstra

It part fan it doarp oan de eastkant fan de tsjerke (Skilplein, in part fan `t Heechhiem, de ferbining tusken Skilplein en De Streek) waard eartiids de `Achterbuorren` neamd. Dit yn tsjinstelling ta de Foarbuorren oan de westkant fan de tsjerke. It Skilplein wie it sintrale punt fan dy Achterbuorren. Om `t de skoallen jierrenlang om it Skilplein stiene, waard de namme Skoalplein ek faak brûkt. It Skilplein hie as boaiumbedekking skil en dat wie fynmakke skulpen. Letter waard der ek wol grint brûkt en noch wer letter (plm 1952) is it plein yn `e mande mei de Skippersbuorren fluorre. 

© Tekst: Jan Hiemstra © Foto voorblad: Jan Hiemstra
Lês mear

Relatearre ynformaasje


Foto’s

Yngong skoalle
No de yngong fan 't Kniplokaaltsje. Eartiids fan de beukerskoalle.

Disclaimer

Skilplein rjochting noarden
No wurdt it Skilplein brûkt as parkearplak; doe 't de skoalle der noch stie wie

Disclaimer

Skoalhûs
Sa lei it skoalhûsyn 1940 ferburgen tusken de linebeammen. Oan wearskanten fan

Disclaimer

Waranda 1955
Tsjin de skoalle ha wy de waranda der 't de lytsere bern ûnder boarten. De wara

Disclaimer

Skilplein rjochting noarden
Oersichtsfoto út 1955. It Skilplein wurdt brûkt as parkearplak; doe 't de skoa

Disclaimer

Trochstek Skilplein - tsjerkhôf 1965
Troch dit nauwe steechje kamen je fan it skoalplein by de tsjerke. It hûs rjoch

Disclaimer

Skoalle as pakhûs
De skoalle waard in pakhûs fan de 'gebr. Vellinga' en yn july 1982 waard der be

Disclaimer

Trochgong fan it Skilplein nei Tsjerke
Troch dit nauwe steechje kamen je fan it skoalplein by de tsjerke. It hûs rjoch

Disclaimer

Trochstek Skilplein nei Heechhiem yn 2008
De skoalle is ôfbrutsen, it brechtje oan de ein fan it paad ferdwûn, mar it pa

Disclaimer

Fan Skilplein nei t Heechhiem
Sa koene je yn 2008, no lâns de huzen der 't eartiid de skoalle stie, fan it S

Disclaimer

Beukerskoalle 1995
It gebou is no al gjin beukerskoalle mear. It is oarspronkelik setten as iepenbi

Disclaimer

Us Gebou
In gebou dat as naaiskoalle delset is, is ek as legere skoalle brûkt. It is yn

Disclaimer

Fan Skilplein nei De Streek 2008
Sa komme je fan it Skilplein nei De Streek. It blokje fan 'acht' is dan in winke

Disclaimer

Skilplein eastkant 2008
Op it plak fan de skoalle is in dûbbele wente kommen, mei as dakbedekking de pa

Disclaimer

Trochstek fan Skilplein nei t Heechhiem ein 40-er jierren
De legere skoalle tusken 1882 en 1 jannearis 1954. Ruten op it noarden; fjouwer

Disclaimer

Nijbou Skilplein 1986
Skilplein 27 en 29. Dizze huzen binne op it plak boud dêr 't earder de âlde sk

Disclaimer

Skilplein 25
Skoalhûs mei skoalle. Dizze foto is makke yn 2022. Rjochts de skoalle. Der is i

Disclaimer

Skilplein 23 en 25
Skoalhûs mei skoalle 2000. Tusken 1870 - 1892 wie dit de kristlike skoalle (rjo

Disclaimer

Skilplein 15
2008 It Skilplein fanút steechje fan't tsjerhof. Hjir wenje jierrenlang bakker

Disclaimer

Skilplein 15
Yn dit pân sit jierrenlang in bakkerij. It is prachtich dat de oerbliuwsels noc

Disclaimer

Skilplein 19
Dit hûs is ien fan de âldste huzen yn Easterein. It stie al om 1830 hinne. Jan

Disclaimer

Skilderswurkpleats
Dizze wurkpleats heart by Tsjerkebuorren 25. It is moai om te sjen dat, it foar

Disclaimer

2022: Skilplein 9
Yn 1870 wenne hjir widdofrou Richtje Bosma- van der Schaaf (1807-1890) Har soan

Disclaimer

Oersichtsfoto 2022
De húzen binne net bot feroare.

Disclaimer

Skilplein 3
Oan it begjin fan 1900 wennen hjir Jetze D. Sandstra (1882-1930) mei syn frou Aa

Disclaimer

Skilplein 5 (2022)
Yn 1906 waarden twa wenningen ûnder ien tek boud. 'In de Steeg bij de oostelij

Disclaimer

Skilplein 11
It hús is boud rûn 1868. Hjir wenne yn 1870 ferver Hotze G. Koster (1804-1871)

Disclaimer

2022: Skilplein 17
Rûn 1850, wennen hjir Dooitzen van der Zee (1819- 1907) mei syn frou Baukjen S

Disclaimer

Skilderswurkpleats
Dit wie it wurkplak yn 1902 fan Frans Hibma. De hege doarren wiene nedich om de

Disclaimer

Skilplein 31
Op it plak dêr 't dizze wenning stiet stiene yn 1870 twa wenningen. Yn ien dêr

Disclaimer

Davidstjer
Skilplein 31 Prachtich ornamint yn de nok fan it skoalmasterhûs.

Disclaimer

Winkel
Dit gebou waard earder brûkt as skilderswinkel, troch Hotze G. Koster. Dy wenne

Disclaimer

Palen oerkaping skoalle
De feranda fan de skoalle op it Skilplein hie prachtige bewurke peallen. Bij de

Disclaimer

Skilplein 5
Dizze foto komt út it boek fan Easterein. It hûs wie earder wenhûs, hat in sk

Disclaimer

Skilplein 1
Foto makke yn 2022

Disclaimer

Skilplein rûn 1920
De hûnekarre rjochtsfoar. De famkes mei skelken oan steane midden op it plein m

Disclaimer


|
Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Bijna 8 kilogram aan kennis over Friesland! Wees er snel bij want op is op.

De Nieuwe Encyclopedie van Fryslân is een onmisbare aanvulling in de boekenkast voor iedereen die gek is van Fryslân en meer wil weten van deze provincie. Op 15 september 2016 verscheen de vierdelige encyclopedie die rond de 3000 pagina’s telt, 11.000 trefwoorden bevat en ruim 8 kilo weegt. De encyclopedie staat bomvol actuele kennis over Fryslân en is een echte pageturner geworden.

Voor al diegenen die dit standaardwerk over Fryslân altijd al hadden willen hebben! Nu voor een wel heel speciaal prijsje! Maar let op! Op = Op!