Offenwier

Offenwier
©: FrieslandWonderland

It terpdoarp Offenwier heart by it ‘Snitser Fiifgea’ om’t it mei Loaiïngea Skearnegoutum, Goaiïngea en Gau, de streek Wymbritseradielster doarpen noardlik fan Snits foarmet. De twa earstneamde doarpen binne yn 1984 by de stêd Snits foege. De trochgeande dyk út de twadde helte fan de 19e ieu hjit dan ek Fiifgeawei. Foar dy tiid wie men dêr mei in kronkeljende reed mei elkoar ferbûn. Troch it lân koe de om it doarp rinnende Grienedyk berikt wurde. De belangrykste ûntsluting wie de opfeart nei de Snitser Aldfeart.

Yn it lêst fan de 18e ieu wurde der yn de Tegenwoordige Staat van Friesland net sa folle wurden oan Offenwier bestege en dy pear wurden wurde besletten mei: “doch behelst niet byzonders.” De buert tsjin de tsjerke oer hat nettsjinsteande de betiizjende pleatsing likegoed wol in gearhing, mar de oare, lytsere buerten ha dat net. It noardliker lizzende wetterbuertsje by de Sylroede hat op dat útsochte plak gjin gearhing krigen. Fierder nei it noarden is it yn haadsaak in boerestreek mei flinke pleatsen. Foaral súdlik strekke de lânerijen fan it doarp har oan ‘e Snitser Mar ta út. By de poel De Potten hat him in rekreaasjedoarp ûntwikkele. Simmerdeis is it yn Offenwier drok mei wetterrekreanten dy’t tusken Snits en de Snitser Mar hinne en wer reizgje.

Yn it jier dat Offenwier by Snits kaam waard ûntdutsen dat de op it earste gesicht 19e-ieuske tsjerke âlde eleminten hie. De tsjerke fersakke en by ûndersyk die bliken dat der yn de binnemuorren noch materiaal foar it ljocht kaam fan de âlde tsjerke dy’t yn 1335 oan Sint-Nicolaas wijd waard. Ek oan dizze âlderdom is it te tankjen dat de tsjerke de status krige fan gemeentlik monumint. It kaam it gebou ek ta om’t it yn 1882 yn in freonlik eagjende mingstyl, de eklektyske styl, ferboud is. Der wurdt fan út gien dat dat plak fûn hat nei ûntwerp fan de fantasijerike Snitser arsjitekt Albert Breunissen Troost. It sealtsjerkje mei fersieringen fan ûnder mear friezen yn mitselwurk en finsteromlistingen fan pleisterwurk, besit in rank houten tuorke op de westgevel mei in klok út 1948.

Colofon

Uitgeverij: NoordBoek - Auteur: Peter Karstkarel
FYP: Gemeente Sudwest Fryslân


© Tekst: - © Foto voorblad: FrieslandWonderlandEk ynteressant


Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Bijna 8 kilogram aan kennis over Friesland! Wees er snel bij want op is op.

De Nieuwe Encyclopedie van Fryslân is een onmisbare aanvulling in de boekenkast voor iedereen die gek is van Fryslân en meer wil weten van deze provincie. Op 15 september 2016 verscheen de vierdelige encyclopedie die rond de 3000 pagina’s telt, 11.000 trefwoorden bevat en ruim 8 kilo weegt. De encyclopedie staat bomvol actuele kennis over Fryslân en is een echte pageturner geworden.

Voor al diegenen die dit standaardwerk over Fryslân altijd al hadden willen hebben! Nu voor een wel heel speciaal prijsje! Maar let op! Op = Op!