Let op!

Let op! Op dit moment wordt onderhoud aan deze website gepleegd. U kunt de site blijven gebruiken maar mogelijk zullen bepaalde pagina's tijdelijk niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn. Daarvoor vragen wij uw begrip.

Deel:


Bezienswaardigheden in Bolsward


Broerekerk (voorheen hervormd)

De Broerekerk hoorde bij het Franciscaner klooster dat in 1270 in Bolsward is gesticht. Klooster en kerk hebben een dramatische geschiedenis. Het klooster is in 1503 door brand verwoest en weer opgebouwd. Na de reformatie is het opnieuw verwoest; de kerk werd gespaard. Later is de kerk in gebruik gekomen voor de protestantse eredienst. De fraai gesneden gotische koorbanken zijn overgebracht naar de Martinikerk, waar ze met die van de Martini een boeiend ensemble vormen.

Het klooster is gesticht in het laatste kwart van de 13de eeuw, maar of de kerk toen ook tot stand is gekomen, is de vraa

Grote of Martinikerk (protestants)

De aan Sint-Martinus gewijde kerk is in de hoge middeleeuwen dekenaatkerk geworden en daarmee de moederkerk van Westergo. De huidige kerk is het resultaat van een ambitieus nieuwbouwprogramma in de 15de eeuw. Dat begon in het eerste kwart van de 15de eeuw met de bouw van een robuuste toren, waarvan de bovenste twee geledingen in het derde kwart van deze eeuw tot stand zijn gekomen en in de 17de eeuw de bekroning met een zadeldak. De vernieuwing van de kerk begon in 1446 met de westzijde van het schip. Tegen het midden van die eeuw werden aan de noord- en zuidzijde flinke toegangsportalen gebou

Bewaarschool

Bolsward, Jongemastraat/Kerkstraat: Bewaarschool

De bewaarscholen waren voorlopers van de huidige kleuterscholen. Deze school dateert uit 1854. Het bouwvolume is blokvormig en wordt gedekt door een flauw hellend dak. De school is gebouwd volgens een traditionele bouwstijl waarbij neo-classicistische elementen zijn toegepast, zoals de hoge kroonlijst en de hoge vensters met halfronde togen. De school, die in de loop der jaren aan de zijde van de binnentuin is uitgebreid, heeft tegenwoordig een kantoorfunctie.

Café de Groene Weide

Bolsward, Sneekerstraat 8: De Groene Weide

Aan de uitvalsweg werd omstreeks 1932 het café annex hotel 'De Groene Weide' gebouwd voor S. Veltman uit Hilversum. Door de situering op een hoek, juist buiten de stadsgracht, en door de verspringing van de bouwvolumes wordt een markante ligging gecombineerd met een heldere en uitnodigende architectuur.

De vormgeving en de belettering zijn karakteristiek voor de interbellum-architectuur. Het ontwerp is naar alle waarschijnlijkheid van architect G. van der Zee uit Bolsward.

Weeshuis

Bolsward, Kerkstraat 51: weeshuis

De stichting van het weeshuis in Bolsward vond plaats in de zestiende eeuw. In de tweede helft van de negentiende eeuw werden de gebouwen in fasen herbouwd. De in Sneek woonachtige bouwmeester Louis Levoir ontwierp in 1865 het hoofdgebouw dat het aanzien van het weeshuis nog steeds grotendeels bepaalt. Respectievelijk in 1875 en 1877 onderging het gebouw een uitbreiding naar ontwerp van gemeentearchitect H. Bouma.

De risalerende ingangspartij bestaat geheel uit een omlijste, brede porte brisée, waarboven het opschrift 'Weeshuis'. Hie

Zuivelschool

Bolsward, Snekerstraat 13: Zuivelschool

De Rijks Zuivelschool is in 1904 gebouwd in een stijl die verwant is aan de Art Nouveau. De school groeide uit tot een instituut waar de ontwikkelingen in de zuivelindustrie nauw werden gevolgd. De directeurswoning, tegelijk met de school gebouwd, bevindt zich op de foto rechts naast de school.

In het gebouw zit thans de opleiding Voedingsmiddelentechnologie van het Van Hallinstituut.

Heeremahuis

Heeremahuis

In het historische hart van Bolsward, niet ver van de middeleeuwse Broerekerk, bevindt zich de stoere stins, opgetrokken uit rode rooswinkels en gele kloostermoppen, die de zogenaamde speklagen vormen. Deze manier van metselen is vaker toegepast bij de bouw van stadsstinzen, bijvoorbeeld in Franeker. Het Heeremahuis verrees rond 1500 in opdracht van de familie Heerema, een geslacht van hoofdelingen dat in Bolsward een belangrijke rol heeft gespeeld. Het oudste deel is het linker gedeelte. De volgende fase betrof het onderkelderde rechter gedeelte, met de zaal. Het tussen

Monsmastate

Monsmastate

De state werd in 1709 gebouwd door de Bolswarder burgemeester Sipke Jansz. Monsma, als een buitenplaats op een nieuw perceel buiten de stadswal. Monsmastate had een hoofdgebouw met twee vleugels. Bij het huis liet Monsma een tuinaanleg met gracht en een vijver realiseren. In de 18de eeuw was de state eigendom van de secretaris van Baarderadeel, Abelus Wiarda. Zijn erfgenamen verkochten het in 1803 aan Ayzo Lycklama à Nijeholt. Het gebouw heeft één bouwlaag onder een kap met twee hoge schoorstenen. Monsmastate bezit een pilastergevel met een deur in het midden, geflank

Woonhuis Bolsward

Kleine Dijlakker 17: Albada Jelgersmahuis
Aan de Kleine Dijlakker in Bolsward staan nog enkele huizen die achter latere gevels oude kernen verbergen. Kleine Dijlakker 17 is zo'n huis. Het vormt een uitzonderlijk historisch complex doordat het onderdelen uit verschillende bouwperioden bevat, van een 16de-eeuws houtskelet tot een 19de-eeuws bovenhuis met slijterswinkel.
Over de oudste bestemming van het huis is weinig bekend. Van 1814 tot 1983 werd in het huis door vijf generaties van de familie Albada Jelgersma een handel in wijn, port, cognac, jenever, berenburg en andere

Voormalige Broerekerk

De Minnebroeders of Broerekerk, behoord hebbende tot het omstreeks 1270 gestichte en in 1580 verwoeste Franciscanen-klooster, is na verval gerestaureerd (1903-1907). De kerk is een pseudo-basiliek en karakteristiek voor de bedelordenarchitectuur. De driebeukige kerk is in 1985 verwoest door brand. De ruïne is gerestaureerd en heeft een glazen overkapping gekregen.

Ingezonden stuk over Bolsward

Bolsward

De wereld begon vroeger bij je eigen belevenis. En daar hield hij ook op. De hele wereld bestond dan ook uit de indrukken die je had opgedaan vanuit je prilste ervaringen. Zo maakte deze plek een groot gedeelte van die vroegere wereld uit. Hier werden de grootste baarzen uit het water gehaald.

Hier leerde je schaatsen met zo'n bezetenheid dat je lang na zonsondergang met de doorlopers vastgevroren aan ie voeten over de klinkers naar huis moest. Een zeilboot werd gemaakt van je vaders afgedragen en lekke klomp. De groffe spijker die je in de klomp sloeg om het roer

H.H. Freytag orgel (1810)

Tekst niet aanwezig!

Albertus Anthoni Hinsz orgel (1781)

Tekst niet aanwezig!

Fa. H.J. Vierdag orgel (1964)

Tekst niet aanwezig!

Doopsgezinde kerk

Open op 3, 17, 31 juli, 14 en 28 aug. en 11 sept. van 14.00-17.00 uur.

De schuilkerk van Bolsward staat achter de rooilijn van de bouwwerken in de straat en is in 1850 gebouwd met een dakruiter. Het interieur is sober; het orgel uit 1810 is van de bouwer H.H. Freytag uit Groningen.

H. Franciscuskerk

Achter de rooilijn staat de Sint Franciscuskerk uit 1934 naar een ontwerp van de architect H.C. van der Leur en Dom Paul Bellot, een expressionistische architectuur. Het interieur is opvallend in stijl. In de kerk een devotiebeeld van de Lieve Vrouw van Zevenwouden.

Martinikerk

Open mei t/m september van ma-vr. van 10.00 - 12.00 uur en van 13.30-16.00 uur.

Het hele jaar op zaterdag van 13.30 - 16.00 uur.

De oude Sint Maarten kerk van Bolsward is omstreeks 1100 als een Romaanse tufstenen kerk op de Oldehooff gebouwd. Omstreeks 1350 is de toren gebouwd met een Sint Maartensteen in de gevel. Het kerkgebouw is een pseudo-basiliek met gewelfschilderingen uit de periode 1475. In 1660 is de preekstoel met de vier jaargetijden gebouwd en de Vroedschapsbank in 1730. Het A.A. Hinsz orgel is uit 1781.