Deel:

|


Skilplein

It part fan it doarp oan de eastkant fan de tsjerke (Skilplein, in part fan `t Heechhiem, de ferbining tusken Skilplein en De Streek) waard eartiids de `Achterbuorren` neamd. Dit yn tsjinstelling ta de Foarbuorren oan de westkant fan de tsjerke. It Skilplein wie it sintrale punt fan dy Achterbuorren. Om `t de skoallen jierrenlang om it Skilplein stiene, waard de namme Skoalplein ek faak brûkt. It Skilplein hie as boaiumbedekking skil en dat wie fynmakke skulpen. Letter waard der ek wol grint brûkt en noch wer letter (plm 1952) is it plein yn `e mande mei de Skippersbuorren fluorre. 


© Tekst: Jan Hiemstra - © Foto voorblad: Jan Hiemstra

Skilplein
©: Jan Hiemstra


Trochstek fan Skilplein nei t Heechhiem ein 40-er jierren
De legere skoalle tusken 1882 en 1 jannearis 1954. Ruten op it noarden; fjouwer lokalen en in giel stiennen paadsje (strjitsje) der foar lâns en foar de ruten fan it lokaal rjochts in pisbak foar m
Skoalle as pakhûs
De skoalle waard in pakhûs fan de 'gebr. Vellinga' en yn july 1982 waard der begongen mei de ôfbraak. De kontoeren fan de eardere waranda binne noch goed op de 'lange' muorre te sjen.
Nijbou Skilplein
Dizze huzen binne op it plak boud dêr 't earder de âlde skoalle stie. Yn de perioade dat de doarpsfernijing plakfûn, binne ek dizze huzen boud.
Skoalhûs mei skoalle
Tusken 1870 - 1892 wie dit de kristlike skoalle (rjochts) mei it hûs der 't it haad ynwenne (links). It skoalhûs is ferboud ta twa wenten (en letter wer ien). Ek yn de oarspronklike skoalle binne tw
Trochstek Skilplein nei 't Heechhiem
De skoalle is ôfbrutsen, it brechtje oan de ein fan it paad ferdwûn, mar it paadsje is bleaun.
Fan Skilplein nei t Heechhiem
Sa koene je yn 2008, no lâns de huzen der 't eartiid de skoalle stie, fan it Skilplein nei 't Heechhiem ta gean.
Waranda
Tsjin de skoalle ha wy de waranda der 't de lytsere bern ûnder boarten. Op it skoalplein stiet in grutte 'Amerikaan' mei links Ysbrand en rjochts Winfried Kornelis.
Skoalhûs
Sa lei it skoalhûs ferburgen tusken de linebeammen. Oan wearskanten fan de ruten hingje de sinneblinen.
Skilplein eastkant
Op it plak fan de skoalle is in dûbbele wente kommen, mei as dakbedekking de pannen fan de eardere skoalle. It skoalhûs is net mear de wenning fan de boppemaster en de beammen binne kappe.
Us Gebou
In gebou dat as naaiskoalle delset is, is ek as legere skoalle brûkt. It is yn Easterein foaral bekind wurde as de Ald Skoalle en nei de ferbouwing ein '50-jierren as Us Gebou. Links gongen je oarspr
Fan Skilplein nei De Streek
Sa komme je fan it Skilplein nei De Streek. It blokje fan 'acht' is dan in winkel mei wenhûs wurden en de doar fan de oarspronkelike yngong fan de Âld Skoalle is dúdlik te sjen.
Beukerskoalle
It gebou is no al gjin beukerskoalle mear. It is oarspronkelik setten as iepenbiere skoalle. Dêrnei is der in winkel, in ferieningsgebou, in beukerskoalle, in printerij, in winkel, in molkopslach en
Yngong
No de yngong fan 't Kniplokaaltsje. Eartiids fan de beukerskoalle.
Skilplein rjochting noarden
No wurdt it Skilplein brûkt as parkearplak; doe 't de skoalle der noch stie wie it it skoalplein; oarsronkelik mei skil en letter mei grint der op.Oan de kopskant geane je linksôf nei it paad om de
Skilplein rjochting noarden
No wurdt it Skilplein brûkt as parkearplak; doe 't de skoalle der noch stie wie it it skoalplein; oarsronkelik mei skil en letter mei grint der op.Oan de kopskant geane je linksôf nei it paad om de
Skilplein 15
It Skilplein fanút steechje nei 't tsjerhof. Hjir wenje jierrenlang bakker Dantuma, dy 't yn de jierren foar de oarloch (1940- 1945) al in hiele moderne bakkerij hie. No links noch te sjen troch de b
Trochstek Skilplein - tsjerhôf
Troch dit nauwe steechje kamen je fan it skoalplein by de tsjerke. It hûs rjochts (mei in wenning oan de foar- en oan de eftekant) jout noch de sitewaasje fan foar de nijbou oan.
Trochgong fan it Skilplein nei Tsjerke
Troch dit nauwe steechje kamen je fan it skoalplein by de tsjerke. It hûs rjochts jout de sitewaasje fan nei de nijbou oan.

Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Bijna 8 kilogram aan kennis over Friesland! Wees er snel bij want op is op.

De Nieuwe Encyclopedie van Fryslân is een onmisbare aanvulling in de boekenkast voor iedereen die gek is van Fryslân en meer wil weten van deze provincie. Op 15 september 2016 verscheen de vierdelige encyclopedie die rond de 3000 pagina’s telt, 11.000 trefwoorden bevat en ruim 8 kilo weegt. De encyclopedie staat bomvol actuele kennis over Fryslân en is een echte pageturner geworden.

Voor al diegenen die dit standaardwerk over Fryslân altijd al hadden willen hebben! Nu voor een wel heel speciaal prijsje! Maar let op! Op = Op!