Deel:

|


Wynserdyk

Earst nei de twadde wrâldoarloch waard de dyk oer de kliuw nei Snits in `tarre` dyk. Yn dy tiid stie yn de Boalserter krante (Het Boldswards Nieuwsblad it berjocht `De walsen naderen ons dorp`. De púnlaach waard stevich yninoar walst en dêr kaam in laach asfalt oerhinne mei split. De dyk sil yn beide bermen grif ek wat breder wurden wêze want yn de nei-oarlochske tiid kamen der grutter (fracht)auto `s en lânboutrekkers mei oanhang op `e dyk. Lâns de Hidaarderdyk dy `t letter Wynserdyk neamd waard binne de huzen, de grifformearde tsjerke en de iepenbiere skoalle fanút Easterein sjoen oan de linkerkant earst ein 19e iuw en begjin 20ste iuw setten en dy oan de rjochterkant oant Wynserdyk 10 yn it begjin fan de 20e iuw. De wenten dy `t nei nr 10 komme binne foar it grutste part fan nei de oarloch. Guon binne setten op it plak der `t ien fan de grutste pleatsen fan Easterein, de pleats fan de De Gavere `s stie. De Wyndyk begjint yn it doarp by de ôfslach nei de Griene Leane en einiget by de Gouden Engel (de ôfslach nei de Slachte nei Wommels). 


© Tekst: Jan Hiemstra - © Foto voorblad: Jan Hiemstra

Wynserdyk
©: Jan Hiemstra


Nije wenten oan de Wynserdyk 1970
Ut 1947
Ansichtkaart út 1939
Kaart aan Anneke.
Kaartsje oan Anneke
De famylje Rienstra wenne yn it hûs rjochts op de foarkant fan de aansichtkaart. Hiel leaf dat se in kaart fan har wenning stjoerden nei it bern yn it sikehûs fan Grins. Alle bern hawwe harren namme
Sûnder de wenten fan plan Boomgaard.
Wynserdyk februaris 1983
De Wynserdyk yn febrewaris 1983. Sa te sjen teiwaar. Jo sjogge de Grifformearde tsjerke mei pastorij. Linksboppe de pleats fan Okkema.
Wynserdyk foar 1940
Hidaarderdyk 1935
Foar de oarloch is in foto noch wat bysûnders en wolle minsken graach op de foto. Foar de pleats leit noch in grêft en oer de daam kinne je op it hiem komme. Ek foar de daam is der noch in feart en
Wynserdyk foar 1925
Wynserdyk foar 1920; de huzen sawol links as rjochts fan de dyk binne allinne oer in brechje of in daam te berikken.
Wynserdyk foar 1925
De Wynserdyk foar 1940 mei op de eftergrûn de flapbrêge oer de feart lâns de Grieneleane. Efter de brêge it letter ôfbrutsen striehok fan de Vellinga 's. No is it in idyllysk plakje oan it wetter
Hidaarderdyk 1914
De Hidaarderdyk fanút it súdwesten. It stik foar de pleats fan De Gavere is noch ûnbeboud.
Wynserdyk 55
De pleats fan de familie Santema mei de namme Romsicht bout yn 1922.
Wynserdyk foar 1925
In ynkleurde kaart.
Fan ôf Hidaerd
Wynserdyk foar 1935. De elektrisiteitspeallen bepale it byld.
Wynserdyk foar 1940
It hûs dat foaroan stiet is der noch hieltyd. Op de hoeke fan Vrijburg en de Wynserdyk. Willem Rienstra wennet der no. Fierder wie der noch net in protte bebouwing.
Wynserdyk foar 1940
Wynserdyk foar 1940, links is noch net bebouwd.
Wynserdyk
Iepenbiere skoalle en Grifformearde tsjerke foar 1940.
Grifformearde tsjerke 1910
Wynserdyk 39
It hûs der 't oarspronkelik it haad fan de iepenbiere skoalle wenne en letter it plysjehûs waard. Foto is nommen ûngefear 1960
Durk van Houten
Durk, soan fan Jan van Houten foar syn 'wenwein' by it likehofke.
1957
Merk vd Meulen, Andries Smeding op strjitte mei dêr achter de pleats fan Gavere.
De skuorre rûn 1986
Yn 1939 hat Ruerd Posthuma ( *1915) mei syn frou Hinke Tiemstra de ferverssaak oernaam fan Romkema op 'e Tsjerkebuorren Hja lieten yn 1964 in nije saak bouwe op de Wynserdyk 10c. Nei har hat soan Teak
Wynserdyk 20, 18, 16, 14
Dizze gemeentewenten binne yn 1918 as fjouwer huzen setten. No binne it der twa en yn partikuliere eigendom.
Wynserdyk 1 boud yn 1891
Op de hoek fan Grieneleane en Wynserdyk stiet in moai hús mei timmerloads. Boud troch Jocobus Timminga ( 1846-1925) Mei syn broer Selius hie er it bedriuw. Yn 1911 makken sy plak foar harren soan Jan
Wynserdyk 1
Foto fan de eardere timmerloads fan ôf de Grieneleane ôf nommen.
Wynserdyk 1963 ôfbraak
Yn de hjerst fan 1963 waard De Gavere 's pleats omhelle. De bynten blieken noch krytgeef te wêzen.
Wynserdyk 1963 ôfbraak
Yn de hjerst fan 1963 waard De Gavere 's pleats omhelle. De bynten blieken noch krytgeef te wêzen.
Wynserdyk 1963 ôfbraak
Yn de hjerst fan 1963 waard De Gavere 's pleats omhelle. De bynten blieken noch krytgeef te wêzen.
De Kliuw
De Kliuw fanút it suden; linksôf rjohting Hartwert en Boalsert, rjochtsôf rjohting Reahûs, rjochtút Hidaard en Easterein
Wynserdyk jannewaris 1963
Sa lei de Wynserdyk der yn de moanne fan de alvesêdentocht yn 1963 by.
Easterein wurdt grutter
It komboerd skout hyltiid fierder op rjochting 'Hidaard'
Wynserdyk 53, 1963
De pleats Wyns, wer't doe Jan Heeg buorke. Moai te sjen is dat it earder op in Terp lei. Nei't dizze ôfgroeven is leit it lân folle leger.
Wynserdyk 53
De Rispensermûne mei de pleats fan Symen Bouma op de eftergrûn.
Wynserdyk 28
Dizze stjelppleats is boud tusken 1840 en 1850. Fanôf de jierren 80 is it in wenbuorkerij.
Wynserdyk 26a
Yn de jierren 80 fan de foarige iuw kaam der lân frij oan de Wynserdyk. De buorkerijen op nûmer 26 en 28 stoppen mei it bedriuw. Dat joech de gelegenheid om in pleats ta te heakjen yn it ramt fan de
Wynserdyk 53
Dit is in tige âlde pleats. It komt yn de boeken fanôf 1600 foar. De pleats leit heger. De terp Wyns lei by dizze pleats. De terp is ôfgroeven. De pleats krige de namme Nijlânstate.
Wynserdyk 24
De pleats fan Okkema. Earder wie it in melkfeehâlderij. Letter is it leanbedriuw derby kaam. Letter is it melkfeebedriuw ophâlden.
Wynserdyk 30
' De Gouden Engel ' Op krúspunt fan de Slachte en de Wynserdyk leit in lyts dykhúske. It wie eartiids in Herberg dêr 't men efkes rêst nimme koe. De Slachte, in âlde wetterkearing moast der foar
It likehofke 1970
Rjochts it likehofke.

Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Bijna 8 kilogram aan kennis over Friesland! Wees er snel bij want op is op.

De Nieuwe Encyclopedie van Fryslân is een onmisbare aanvulling in de boekenkast voor iedereen die gek is van Fryslân en meer wil weten van deze provincie. Op 15 september 2016 verscheen de vierdelige encyclopedie die rond de 3000 pagina’s telt, 11.000 trefwoorden bevat en ruim 8 kilo weegt. De encyclopedie staat bomvol actuele kennis over Fryslân en is een echte pageturner geworden.

Voor al diegenen die dit standaardwerk over Fryslân altijd al hadden willen hebben! Nu voor een wel heel speciaal prijsje! Maar let op! Op = Op!