Doarpen yn Fryslân begjinnend mei de letter G
FrieslandWonderland
NederlandsDuitsEngels

Doarpen yn Fryslân begjinnend mei de letter G


Deel:

-

-

Begjinletters:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(Klik hjir foar de tradisjonele list mei doarpen en stden)

Gaast
© Hendrik van Kampen

Gaast

Oan de Iselmarkust tusken Warkum en Makkum leit Gaast. It doarp is fan oarsprong in echt fiskersdoarp. De walfiskfeart wie hjir lange tiid tige populêr. Gaast telt goed twahûndert ynwenners en is hj...

lees meer

Gaastmeer
© FrieslandWonderland

Gaastmeer

It goed 875 jier âlde De Gaastmar is in wettersportplak. It doarp stiet streekrjocht yn ferbining mei in tal Fryske marren, lykas de Fluezen, de Hegemermar en de Grutte Gaastmar. It doarp hat likern...

lees meer

Garyp
© FrieslandWonderland

Garyp

Garyp is een langgerekt streekdorp dat in de Middeleeuwen is ontstaan op een zandrug tussen veengebieden in het noorden en heidevelden in het zuiden. Geleidelijk zijn de buurten Greate Buorren en Lyts...

lees meer

Gauw
© FrieslandWonderland

Gauw

'Yn de greiden mar tusken de stêden is it goed wenjen yn ús lytse doarp'. In moaiere omskriuwing fan it doarp Gau is der net. Gau leit likernôch 5 km noardeastlik fan Snits en hat sawat 3...

lees meer

Gerkesklooster
© FrieslandWonderland

Gerkesklooster

Gerkesklooster is oorspronkelijk een komdorp dat ooit de naam Wigerathorp droeg en de huidige naam heeft geërfd van het premonstratenzer klooster. Dit werd gesticht omstreeks 1240 door een zekere Ger...

lees meer

Gersloot
© Hendrik van Kampen

Gersloot

Gersloot is een streekdorp dat deel uitmaakt van de dorpenreeks Terband, Luinjeberd, Tjalleberd en Gersloot, die De Streek van het oude Aengwirden vormen. Ze zijn met het noordoostelijke gedeelte van ...

lees meer

Ginnum
© Hendrik van Kampen

Ginnum

Ginnum is een terpdorp dat enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling is ontstaan. Het is een van de zogenoemde Vlieterpen. Ginnum was een radiale terp, waarvan de sporen ondanks de sterke afgrav...

lees meer

Goënga
© FrieslandWonderland

Goënga

Goaiïngea is in diel fan de 'Snitser Fiifgea'. Dat binne fiif doarpen - Gau, Sibrandabuorren, Tersoal en Offenwier - dy`t mei-inoar de Lege Geaen foarmje. It doarp hat likernôch 250 ynwenn...

lees meer

Goëngahuizen
© Hendrik van Kampen

Goëngahuizen

Goëngahuizen is een tamelijk geïsoleerde boerenstreek van uitsluitend verspreid liggende boerenbedrijven, helemaal in de westelijke punt van Smallingerland. De streek staat al op de grietenijkaart u...

lees meer

Goingarijp
© FrieslandWonderland

Goingarijp

Het dorpje Goïngarijp is vroeger gesticht vanuit een dorp aan de andere kant van het Sneekermeer, namelijk Goënga. De uitgang 'ryp' betekent “rand”. Goïngarijp is van oudsher maar een...

lees meer

Gorredijk
© FrieslandWonderland

Gorredijk

Gorredijk was vroeger aan de zuidoostkant omsloten door een hoogveengebied. Door de afgraving daarvan is hoogteverschil ontstaan. Een andere zichtbare herinnering aan de tijd van de turfwinning is de ...

lees meer

Goutum
© FrieslandWonderland

Goutum

Goutum is een terpdorp met een oude kern, dat sinds de jaren 60 van de vorige eeuw is uitgegroeid tot een flink forensendorp. De uitbreidingswijk Goutum-noord grenst aan het brede Van Harinxmakanaal d...

lees meer

Greonterp
© Jan Dijkstra

Greonterp

It lytse buorskip Greonterp mei sa`n tachtich ynwenners leit krekt ûnder Blauhús. It doarp waard bekend doe`t skriuwer Gerard Reve him dêr yn 1964 ta wenjen sette. It rêstige Greonterp wie de idea...

lees meer

Grou
© FrieslandWonderland

Grou

Internationaal watersportcentrum
Grou, gelegen aan het Pikmeer en het Pr. Margrietkanaal, is de hoofdplaats van de gemeente Boarnsterhim. Vroeger was dit een belangrijk centrum van schippe...

lees meer

Gytsjerk
© Peter Karstkarel

Gytsjerk

Gytsjerk is een streekdorp dat in de Middeleeuwen is ontstaan op de zandrug waar ook de andere dorpen van de Trynwâlden – Oentsjerk en Aldtsjerk en waar Mûnein en Roodkerk wel eens bij worden gere...

lees meer