Deel:


Bezienswaardigheden in Piaam


Sint-Nicolaaskerk (protestants)

De kerk is in de 13de eeuw in vroeg-gotische stijl gebouwd van gemêleerd gele kloostermoppen. Laag in de twee smalle muren van de vierzijdige koorsluiting staan kleine rondboogvensters en een hagioscoop die nog herinneren aan de romaanse tijd. Zuidelijk staat in deze sluiting een groot gotisch spitsboogvenster met bakstenen vorktracering dat waarschijnlijk pas in de 15de eeuw is aangebracht. In de zuidmuur staan twee lancetvensters en boven een met kleine rode baksteen dichtgemetselde ingang zit nog een klein spitsboogvenster. Tijdens de restauratie van 1952-’53 is het gotische karakter met

Makkumerwaarden

Voor de Friese IJsselmeerkust liggen, ter hoogte van Makkum en Piaam, de Noardwaard, de Súdwaard en de Koaiwaard. Onder de verzamelnaam Makkumerwaarden valt dit 467 hectare grote natuurterrein, samen met 1.601 hectare watervogelreservaat, onder het Beschermd Natuurmonument de Friese IJsselmeerkust. Het is een gevarieerd gebied, dat bestaat uit voormalige zandplaten begroeid met riet, ruigten en struweel en omgeven door ondiep water. Al die variatie levert in alle jaargetijden grote aantallen vogels op.
De Makkumerwaarden, langs de kust bij Makkum en Piaam, zijn niet vrij toegankelijk. Va

Dyksfearten Piaam en Buismans Einekoai

In het westen van de provincie bij het IJsselmeer heeft It Fryske Gea een aantal stukjes van de dijkvaart in beheer.
De stukjes Dyksfeart die It Fryske Gea beheert, zijn maar klein. Toch zijn ze waardevol, vooral als ecologische verbindingszones. De veel voorkomende watervogels als wilde eend, fuut en meerkoet broeden in de rietkragen, maar ook de kleine karekiet zoekt hier zijn heil.
In de buurt van Piaam valt in het weiland de Buismans Einekoai Piaam op. De eendenkooi is van het Overijsselse type, met gebogen pijpen. Ze werden door Overijsselse kooikers gemaakt als vangvoorzienin

Protestantse kerk

Een eenvoudig laatgotisch bakstenen kerkje met houten dakruiter boven de westgevel. In 1555 wilden de inwoners een leien dak; kennelijk ligt er dan nog riet op het dak en dat heeft de lijden van de stormen zo vlakbij de kust, er wordt gemeld: ‘Pyanghum is nyet beplant met eenighe boemen’. De westgevel is vernieuwd en bij de restauratie van 1953 zijn de rondbogige vensters in het koor hersteld en het koor kreeg gotische spitsbogen terug. Aan de noordzijde zit een hagioscoop in het muurwerk. Door de hagioscoop kan licht toetreden, maar het venster kan ook bedoeld zijn om de kerkbezoekers bui