Seis gewesten yn Fryslân
FrieslandWonderland
NederlandsDuitsEngels

Seis gewesten yn Fryslân


Deel:

-

-

Zuidwest Friesland: Meren, gaasten en kliffen
© FrieslandWonderland

Zuidwest Friesland: Meren, gaasten en kliffen

Foar in hiele protte besikers stiet Fryslân synonym foar it súdwestlike diel fan de provinsje, mei al syn wetter. Oan dy prachtige krite hat Fryslân syn reputaasje te tankjen as wettersportprovinsj......

lees meer

Zuidoost Friesland: beken, bossen en heide
© FrieslandWonderland

Zuidoost Friesland: beken, bossen en heide

Fryslân is mear as allinne marren, terpen, diken en de alve stêden. It is ék in gebiet fan feanûntginnings, heidefjilden, bosk en beken. Mei-inoar foarmje dy it unike lânskip fan Súdeast Fryslâ......

lees meer

De Wadden: werelderfgoed
© FrieslandWonderland

De Wadden: werelderfgoed

It Waad is unyk yn de wrâld. Net foar neat is it grutste diel troch UNESCO betitele as Wrâlderfgoed. It lânskip is nei de lêste iistiid, likernôch 7000 jier ferlyn, ûntstien. Geologysk besjoen i......

lees meer