Steun deze website

Deel:

|


Concoursen en Festivals

Maart 1996, Concours CBMF in  Drachten 303 punten, in de Eerste afdeling 1e prijs met promotie o.l.v. Marten van der Wal

·        ‘Convergents’ van F. Cesarini  en

·        ‘Seagate Ouverture’ van J. Swearingen

(gjin foto)

Juli 1997, Wereld Muziek Concours in Kerkrade, 303 punten, 1e prijs o.l.v. Marten van der Wal.

·        Music for a Festival van Philip Sparke (arr. Marten v.d. Wal)

·        Delisches Tanzspiel, van Franz Köningshöfer

·         

( foto Durkje en Marten via app) Voorzitter Durkje van der Eems en dirigent Marten van der Wal nemen de prijzen in ontvangst.

De scan fan it kranteartikel is net dúdlik. Derom doch ik de kleurfoto der ek by. Dizze is makke yn Us gebou.

Goed te sjen binne:

Willem Veninga, Attie de Boer, Doutsje Brouwer en Ruurdtje Meulenaar.

Meskien kinst út it artikel oer Doutsje de oorkonde en/of penning helje. Of is it hiele stikje leuk?? Sjoch scan.

Juli 1999, Concours in Rastede (D) 97,5 punten, 1e prijs met Lof

Dirigent: Marten van der Wal

·        A Northern Celebration van Leon Vliex

·        Overture: To a New Age van Jan de Haan

Grote overzichtsfoto zie scan hieronder.

Maart 2000, Concours CBMF in Drachten 83,08 punten, 1e prijs

Dirigent: Marten van der Wal

Koraal: Lied 459

·        Banja Luka van Jan de Haan

·        Overture: To a New Age van Jan de Haan

Juli 2001, Wereld Muziek Concours in Kerkrade 90, 55 punten, 1e prijs met promotie

·        Hymnus van Andrew R. Mackereth

·        The Land of Wind and Water van Jan de Haan


© Tekst: Folkje Marijke Visser - © Foto voorblad: Folkje Marijke Visser

Concoursen en Festivals
©: Folkje Marijke Visser