Alles oer Goaiïngea
FrieslandWonderland
NederlandsDuitsEngels

Alles oer Goaiïngea


Deel:

-

-

Goaiïngea

Goaiïngea

Goaiïngea is in diel fan de 'Snitser Fiifgea'. Dat binne fiif doarpen - Gau, Sibrandabuorren, Tersoal en Offenwier - dy`t mei-inoar de Lege Geaen foarmje. It doarp hat likernôch 250 ynwenners en leit oan de râne fan de stêd Snits. It rêstige doarpke is it ideale plak om it drokke stedslibben te ûntflechtsjen.

Skiednis
De âlde doarpskearn fan Goaiïngea hat in soad prachtich restaurearre huzen om de herfoarme tsjerke hinne. Mei de rustike beammen foarmet it hert fan it doarp in skildereftich plaatsje. De doarpsstrjitte is oan de ein fan de jierren '80 werombrocht yn de âlde styl. It leanbedriuw dat lange tiid middenyn it doarp siet, is mei stipe fan de oerheid út de doarpskearn ferpleatst. In kuier troch it doarp betsjut suver genietsjen fan de rêst en freonlikens fan eardere tiden.

Bysûnderheden
De herfoarme tsjerke fan 1758 jout it doarp oansjen. De tsjerke mei rûnbôgefinsters is op it stee boud, dêr`t earst de midsieuske tsjerke stie. It lytse houten tuorke mei spits is der letter opset. Foar de tsjerke oer stiet de eardere pastorije. Ek leannet it de muoite in besite te bringen oan it âlde hôf.

Wenje en libje
De ôfrûne jierren binne oan de súdkant fan Goaiïngea frijsteande wenten boud oan de strjitte 'De Boppeslach'. De namme hat in dûbele betsjutting. Boppeslach betsjut nammentlik bûtenkânske of meifaller. Mar yn sporttermen is it in hiel goede slach by in keatswedstriid. In goede namme, want dy strjitte is de tagongswei ta it keatsfjild. Gearkomsten en oare aktiviteiten wurde yn doarpshûs 'De Kosterij' hâlden. Foar de deistige boadskippen moatte de ynwenners nei Snits of buordoarp Skearnegoutum.

© Gemeente Sudwest Fryslân

Histoarje fan Goaiïngea

Goaiïngea is in terpdoarp yn in leechlizzend gebiet eastlik fan de eardere Middelsee. De doarpsstrjitte, de Hegewier en de Aldfeartsdyk, rint frij rjochtút fan it súdwesten nei it noardeasten en makket in flauwe knik om de tsjerketerp hinne. De trochgeande strjitte, eagenskynlik in dyk, makket súdlik fan it doarp by de stjelppleats de Hege Wier, in heakse bocht nei it westen ta en noardlik by de buorkerij de Sinnehôf in heakse bocht nei it easten ta.

Oan wjerskanten fan de doarpsstrjitte steane no ris wat frijsteande wenningen of (oantinkens oan) pleatskes, dan wer rychjes huzen. De bebouwing út de 19e en de iere 20e ieu eaget freonlik, sûnder monumintale eleminten dy‘t it neamen wurdich binne. Efter de bebouwing fan de Hegewier befine har frij âlde, lytsskalige buertsjes, as hôfkes. Yn ‘e midden leit de frij hege tsjerketerp mei it hast rjochthoekige tsjerkhôf mei in stek derom hinne. Oan de strjittekant fan it hôf knikt it perspektyf fan it doarp; it is ien fan de moaiste plakjes.

De ienfâldige sealtsjerke mei rûnbôgefinsters is yn 1758 op it plak fan de midsieuske tsjerke boud. It lytse houten tuorke mei spits datearret út 1787. Tsjin de tsjerke oer strekt oan de noardwestkant de eardere pastorije him yn de breedte út en dêromhinne befynt him konsintrearre bebouwing. In stjelppleats siet der wat tuskenyn klamt. Eastlik fan de tsjerketerp leit it keatsfjild.

Oan de noard- en súdkant fan terp binne soksoarte konsintrearre buerten krekt oan de súdeastkant fan de strjitte te finen. It súdeastlike buertsje hat kwa bebouwing in agrarysk karakter. It noardeastlike buertsje by de Kerksloot nei de Snitser Aldfeart ta, bestiet út lytse en middelgrutte wenningen en yn de bebouwing binne wat oantinkens oan eardere ambachtlike bedriuwen. Oan de kant fan de tsjerke leit it paad Pôllehout mei in groep wenningen en (ek wer oantinkens oan) bedriuwen. De brêge oer de Kerksloot foarmet mei de omlizzende wetterbuertsjes in oar boeiend plak yn it doarp. Oan de noardwestkant fan de Sickengawei leit in lytse buert dêr’t in leanbedriuw efter ûntwikkele is.

Tekst: © NoordBoek - Peter Karstkarel • Foto: © FrieslandWonderland

Webshop

Mogelijk hebben de volgende produkten uit onze webshop ook uw interesse. Deze produkten worden u aangeboden in samenwerking met diverse uitgeverijen, erfgoedinstellingen en fotografen.